Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

01-03-2015

Czy w przypadku przejęcia pracownika w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy, do którego zastosowanie ma zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy – pracownik powyżej 50. roku życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawał w rejestrze bezrobotnych – pracodawca przejmujący pracownika może kontynuować korzystanie z tego zwolnienia?

Odpowiedź:

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP obejmuje również pracowników przejętych w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy, w odniesieniu do pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Zgodnie bowiem z art. 23 (1) Kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Przy tym konstrukcja ta opiera się na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych (po stronie pracodawcy). Przejęci w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy pracownicy mają ciągłość stosunku pracy, a zatem pracodawca przejmujący ma prawo do kontynuowania 12-miesięcznego okresu zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP.