Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

11-05-2015

Pytanie: Czy urlop bezpłatny udzielony pracownikowi w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych (art. 124 ust. 1-2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) powinien być wykazany w świadectwie pracy, a jeśli tak, to w jakiej pozycji?

Odpowiedź:
Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 ze zm.) w treści świadectwa pracy zamieszcza się informacje dotyczące m.in. okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia (par. 1 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia) oraz okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych (par. 1 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia).

Zgodnie zaś z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 144)

Art. 59 [Żołnierz] Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, w rozumieniu niniejszej ustawy, są osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje:

  • zasadniczą służbę wojskową;
  • przeszkolenie wojskowe;
  • ćwiczenia wojskowe;
  • służbę przygotowawczą;
  • okresową służbę wojskową;
  • służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Art. 124 [Urlop bezpłatny]
1. Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.
2. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

W związku z powyższym należy uznać, że w świadectwie pracy powinna zostać zamieszczona informacja o okresie odbywania ćwiczeń wojskowych w ust. 4 pkt 7) świadectwa pracy – ponieważ ćwiczenia wojskowe są zaliczone do czynnej służby wojskowej oraz o okresie udzielonego urlopu bezpłatnego na te ćwiczenia wraz z podaniem podstawy prawnej w ust. 4 pkt 2) świadectwa pracy – ponieważ okres urlopu bezpłatnego na podstawie art. 124 ustawy o powszechnym obowiązku obrony wlicza się do stażu pracy.