Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

01-06-2015

Pytanie:
Czy można zawrzeć z pracownikiem porozumienie rozwiązujące umowę, w którym strony ustalą, że urlop niewykorzystany u dotychczasowego pracodawcy pracownik wykorzysta u kolejnego pracodawcy? (nie dotyczy to przejęcia pracowników w trybie art. 23¹ KP)


Odpowiedź:
W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 171 par. 1 Kodeksu pracy).

Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo żądania od dotychczasowego pracodawcy ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku, w którym rozwiązano stosunek pracy (tak uchwała SN z 20.8.1997 r., III ZP 26/97 oraz wyrok SN z 15.10.1976 r., I PRN 71/76). W tym też dniu rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe (wyrok SN z 29.3.2001 r., I PKN 336/00). Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa powyżej, jedynie w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą (art. 171 par. 3 Kodeksu pracy).

W mojej ocenie nie ma możliwości zawarcia porozumienia w sprawie przejścia urlopu wypoczynkowego na pracodawcę. Nieobowiązujące już przepisy przewidywały porozumienie pomiędzy zakładami, którego elementem mogło być przejście niewykorzystanego urlopu na nowego pracodawcę - jednakowoż w aktualnym stanie prawnym pracodawca, u którego umowa o pracę zostanie rozwiązana, ma obowiązek wypłaty ekwiwalentu, a nowy - naliczenia urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Nie ma przy tym przeszkód, by nowy pracodawca udzielił urlopu w wyższym wymiarze niż wynikający z proporcjonalnego wyliczenia. Jeśli "stary" pracodawca nie wypłaci ekwiwalentu, to pracownik ma 3 lata na jego dochodzenie jego wypłaty przed sądem.