Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

22-06-2015

Pytanie: Urlop na żądanie pomniejsza urlop bieżący czy zaległy?

Pracownik w dniu zgłoszenia urlopu na żądanie ma jeszcze niewykorzystany urlop zaległy z 2014 r. Czy pracodawca może – udzielając urlopu na żądanie w 2015 r. – pomniejszyć pulę urlopu zaległego, czy też urlop na żądanie udzielany jest z urlopu bieżącego?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 167(2) Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Jak wynika z powołanego powyżej przepisu, uprawnienie do urlopu na żądanie przysługuje na dany rok kalendarzowy i w razie niewykorzystania go przez pracownika w danym roku nie przechodzi na rok następny. Zatem, nieudzielanie pozostawionych poza inicjatywą pracodawcy i planem urlopów oraz porozumieniem w sprawie terminu wykorzystywania urlopu dni urlopu na żądanie, które wraz z końcem roku tracą swój specyficzny charakter, nie uważa się za naruszenie obowiązku wynikającego z art. 168 k.p. (tak pismo z dnia 7 kwietnia 2008 r. Główny Inspektorat Pracy Departament Prawny GIP GPP-110-4560-170/08/PE).
GIP uznał, że stosownie do art. 167 (2) Kodeksu pracy, w danym roku kalendarzowym pracownikowi przysługują tylko cztery dni urlopu na żądanie i kiedy pracownik w danym roku kalendarzowym nie wykorzystał czterech dni urlopu na żądanie, cztery dni urlopu przechodzą na rok następny, ale już jako normalne dni urlopu. Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, do którego odnoszą się odmienne zasady jego wykorzystywania.
GIP wskazał też, że urlop na żądanie przysługuje na rok kalendarzowy i z jego upływem traci swój szczególny charakter, lecz nie staje się urlopem zaległym. Sformułowanie "nie staje się urlopem zaległym" odnosi się do terminu wykorzystania urlopu tj. nie obowiązuje termin wykorzystania urlopu do dnia 30 września.

Reasumując, urlop na żądanie powinien pomniejszać urlop bieżący, nawet jeśli pracownik ma urlop zaległy.