Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

13-07-2015

Zaświadczenie lekarskie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP – w aktach osobowych

Pytanie: Gdzie powinno się przechowywać zaświadczenia lekarskie i szkolenia BHP pracowników?

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (§ 1 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia). Dokument ten przechowywany jest w aktach osobowych w części A, gdzie gromadzi się dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie.
W części B akt osobowych pracodawca przechowuje dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, w tym m.in. zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi.

Jak wynika z powyższego, w aktach osobowych powinny znaleźć się zarówno orzeczenia lekarskie w związku z przeprowadzonymi badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi (z tym, że wstępne w części A, a kontrolne i okresowe w części B), jak i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP (część B).