Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

07-09-2015

Obliczanie odprawy emerytalnej, przy wynagrodzeniu niższym niż minimalne.

Czy przy obliczaniu odprawy emerytalnej, w przypadku pracownika zatrudnionego na pełen etat, o wynagrodzeniu zasadniczym niższym niż minimalne wynagrodzenie, uzupełniamy podstawę do naliczenia odprawy emerytalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia?

Czy przy obliczaniu odprawy emerytalnej, w przypadku pracownika zatrudnionego na pełen etat, o wynagrodzeniu zasadniczym niższym niż minimalne wynagrodzenie, uzupełniamy podstawę do naliczenia odprawy emerytalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia?

Odpowiedź:

Ustawodawca, na podstawie art. 92(1) Kodeksu Pracy, gwarantuje minimalną wysokość odprawy emerytalnej, w postaci jednomiesięcznego wynagrodzenia, a nie wynagrodzenia minimalnego (o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).

Wysokość odprawy emerytalnej oblicza się tak jak ekwiwalent za urlop, stosownie do wydanego na podstawie art. 297 Kodeksu Pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.) Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7) tego Rozporządzenia:
„1. Zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop stosuje się także w celu obliczenia: 7) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę (art. 92(1) § 1 Kodeksu pracy),”
Z kolei zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 14):
§ 14. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, zwany dalej "ekwiwalentem", ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19.”,
a zgodnie z § 6:
„§ 6 Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, zwane dalej "wynagrodzeniem urlopowym", ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:
7a) kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,”

W związku z tym przy obliczaniu wysokości odprawy emerytalnej, nie należy „podstawy” uzupełniać do minimalnego wynagrodzenia.

Potwierdza to również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyłączania wyrównań do minimalnego wynagrodzenia za pracę z podstawy urlopowego wynagrodzenia i ekwiwalentu.

Podstawa prawna:
art. 92(1) Kodeksu Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 14)

Czytaj dalej w materiale źródłowym