Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

22-09-2015

Czy oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy bez wypowiedzenia wysłane w formie elektronicznej jest skuteczne?

Co do zasady jeśli oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia zostało wysłane do pracownika wyłącznie w formie elektronicznej (e-mail) będziemy mieli do czynienia z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę.

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia zostało wysłane do pracownika wyłącznie w formie elektronicznej (e-mail) będziemy mieli do czynienia z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę, chyba, że zostało ono opatrzone tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym. „Zwykły” e-mail, nawet wysłany ze skrzynki osoby reprezentującej pracodawcę, czy też skan podpisanego przez pracodawcę pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej. Zgodnie bowiem z art. 30 § 3 Kodeksu pracy „Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.”

W praktyce złożone przez pracodawcę oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, bez wymaganej formy, będzie skuteczne, lecz pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie (art. 56 § 1 Kodeksu pracy).

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc.
Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39 Kodeksu pracy, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.
Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano umowę o pracę, zawartą na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.
W razie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę, zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości określonej powyżej.
Jeśli chodzi o termin rozwiązania umowy o pracę, to oczywiście umowa powinna rozwiązać się w dniu, w którym oświadczenie woli pracodawcy dotarło do pracownika lub w takim terminie, w którym mógł pracownik się z tym oświadczeniem woli zapoznać (domniemanie doręczenia, w przypadku, gdy nie odebrał listu poleconego). Jeśli nie ma takiego potwierdzenia, oznacza to, że każda data, jaka zostanie przyjęta przez pracodawcę, może zostać uznana za nieprawidłową.

Podstawa prawna:
art. 30 § 3, 56 § 1 Kodeksu Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)