Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

06-10-2015

Upadłość konsumencka a zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

Czy w przypadku otrzymania od syndyka informacji o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy wszystkie potrącone z wynagrodzenia pracownika kwoty przekazywać syndykowi? Dotychczas wynagrodzenie za pracę było zajęte przez komornika. Czy w takiej sytuacji na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania organów komorniczych, które zajęły wynagrodzenie o otrzymaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości?

Proszę o informację, czy w przypadku otrzymania od syndyka informacji o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy wszystkie potrącone z wynagrodzenia pracownika kwoty przekazywać syndykowi? Dotychczas wynagrodzenie za pracę było zajęte przez komornika. Czy w takiej sytuacji na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania organów komorniczych, które zajęły wynagrodzenie o otrzymaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości?

Odpowiedź:
Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Mówiąc najprościej, postępowanie upadłościowe ma podobną rolę jak postępowania egzekucyjne - zaspokoić wierzycieli z majątku dłużnika. Dlatego też nie mogą być prowadzone równolegle postępowania egzekucyjne z postępowaniem upadłościowym.

Syndyk powinien poinformować komorników o uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Natomiast moim zdaniem nie zwalnia to pracodawcy z obowiązku poinformowania komornika o przeszkodach uniemożliwiających wykonanie zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Po otrzymaniu zawiadomienia od syndyka o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej pracownika, kwoty potrącone z wynagrodzenia tego pracownika, należy przekazać na wskazany przez syndyka rachunek bankowy.

Warto w tym miejscu przybliżyć samą instytucję upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które popadły w stan niewypłacalności nie ze swojej winy. Stan niewypłacalności powstaje, kiedy dłużnik nie jest w stanie pokrywać swoich wymagalnych zobowiązań. Upadłość konsumencka polega na likwidacji majątku dłużnika, celem pokrycia kosztów postępowania upadłościowego i zaspokojenia wierzycieli. Po przeprowadzonym postępowaniu umarzane są wszelkie zobowiązania upadłego i ma on tzw. czyste konto, bez żadnych obciążeń. Upadłość konsumencka obejmuje cały majątek dłużnika i wszystkie jego zobowiązania. Dłużnik może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości niezależnie od tego ile postępowań egzekucyjnych jest przeciwko niemu prowadzonych oraz jaki jest stan ich zaawansowania. Jeśli umorzenie zobowiązań w ramach upadłości konsumenckiej miało miejsce w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką sąd oddali kolejny wniosek, chyba że dłużnik dochował należytej staranności bądź przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.)