Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

20-10-2015

Sprzeciw od kary porządkowej a związki zawodowe

Pracodawca nie musi konsultować ze związkiem zawodowym zamiaru nałożenia na pracownika kary porządkowej. Obowiązek konsultacji powstaje dopiero w przypadku złożenia przez pracownika sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej.

Czy pracodawca ma obowiązek konsultować ze związkiem zawodowym nałożenie na pracownika kary nagany?

Odpowiedź:

Pracodawca może stosować wobec pracownika kary porządkowe (tj. karę upomnienia lub karę nagany) za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować. W szczególnie wskazanych przypadkach (m.in. stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości), pracodawca może również zastosować karę pieniężną.
Ukaranie może nastąpić w ciągu 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego, jednak nie później niż 3 miesiące od dopuszczenia się naruszenia. Przy liczeniu wskazanych terminów stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (termin oznaczony w tygodniach lub miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu). Po tym czasie następuje przedawnienie karalności i pracodawca nie może już zastosować przewidzianych kar. Przed zastosowaniem kary pracodawca powinien wysłuchać pracownika. Należy podkreślić, że wysłuchanie powinno nastąpić przed podjęciem samej decyzji o ukaraniu. Dla celów dowodowych pracodawca powinien sporządzić protokół z wysłuchania pracownika i poprosić pracownika o podpis na takim protokole. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.
Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.
Jeśli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia sprzeciwu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu. Decyzja co do uwzględnienia sprzeciwu należy do pracodawcy, który powinien rozpatrzyć sprzeciw w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. Jednakże jeśli u pracodawcy działają zakładowe organizacje związkowe pracodawca musi pamiętać o konieczności dokonania konsultacji z reprezentującą pracownika organizacją związkową. Pracodawca powinien zwrócić się do związku zawodowego niezwłocznie, aby zmieścić się w terminie do rozpatrzenia sprzeciwu. Przepisy nie przewidują terminu, w jakim związek zawodowy powinien odpowiedzieć pracodawcy. Pomimo że Ustawodawca nie wskazuje tego terminu, w doktrynie uznaje się, że powinien to być termin maksymalnie 5 dni, tak jak w przypadku konsultacji wypowiedzenia.

 

Podstawa prawna:
art. 108-113 Kodeksu Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)