Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

03-11-2015

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Pracodawca zobowiązując pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego powinien wskazać datę początkową i końcową udzielanego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia. Po wykorzystaniu przez pracownika urlopu wypoczynkowego, pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

1. Czy pracodawca zobowiązany jest do wskazania konkretnych dat, w których obliguje pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?

2. Pracodawca w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę udzielił pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, a przez pozostały okres zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy. Jednakże pracownik zachorował i przedstawił pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie chce jednak płacić mu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy pracodawca może cofnąć oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 167 (1) Kodeksu pracy - w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 155 (1) KP.
Przepis art. 167 (1) KP ustanawia szczególny tryb udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zawartej z nim umowy o pracę. Taki urlop wypoczynkowy charakteryzuje się dwiema cechami:
1) decyzję o udzieleniu urlopu wypoczynkowego pracownikowi w okresie wypowiedzenia podejmuje jednostronnie pracodawca,
2) pracodawca jest zwolniony z obowiązku udzielenia tego urlopu w terminie ustalonym w planie urlopów lub indywidualnie.

Udzielenie urlopu wypoczynkowego w terminie przypadającym w okresie wypowiedzenia umowy o pracę powoduje powstanie po stronie pracownika obowiązku jego wykorzystania. Pracodawca udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez pracodawcę, bez względu na złożenie przez pracownika wniosku o urlop. Pracownik może oczywiście złożyć wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia. Pracodawca może jednak odmówić udzielenia mu urlopu w terminie wskazanym we wniosku nawet wówczas, gdy pokrywa się on z ustaleniami poczynionymi wcześniej w planie urlopów lub indywidualnie z pracownikiem.

Powyższe znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26.04.2011 r. (II PK 302/10) stwierdził, że:
1. Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 167[1] KP) zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić.
2. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę może być wynikiem porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem. Dochodzi wówczas do zawarcia dodatkowej umowy między stronami stosunku pracy. Jeżeli z takiej umowy nie wynika obowiązek pracownika wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie nieświadczenia pracy, to pracodawca nie może pracownika zobowiązać do wykorzystania urlopu w tym okresie.

Odpowiadając na zadane powyżej pytania:
1) pracodawca zobowiązując pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego powinien wskazać datę początkową i końcową. Po wykorzystaniu przez pracownika urlopu wypoczynkowego, może go zwolnić z obowiązku świadczenia pracy za wynagrodzeniem.
2) pracodawca może za zgodą pracownika zmienić "porozumienie" dotyczące zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - w takim przypadku pracodawca będzie uprawniony do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia.
Jednostronne cofnięcie przez pracodawcę oświadczenia o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie odniesie skutku.

W mojej ocenie zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na dalszy okres wypowiedzenia, gdy w okresie udzielonego urlopu wypoczynkowego pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, uniemożliwia pracodawcy podjęcie jednostronnej decyzji o przesunięciu urlopu wypoczynkowego i zobowiązanie pracownika do wykorzystania urlopu w pozostałym okresie wypowiedzenia, w którym pracownik był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca może zmienić te warunki wyłącznie za zgodą pracownika.


Podstawa prawna:
art. 167 (1) Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)