Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

01-12-2015

Zastosowanie kary porządkowej wobec nieobecnego pracownika – bieg terminów

Nałożenie kary porządkowej na pracownika, który został wysłuchany przed 2 miesiącami, będzie sprzeczne z przepisami KP.

Pracodawca zamierza wręczyć pracownikowi karę nagany, jednak od następnego dnia po wysłuchaniu pracownika w związku z naruszeniem obowiązku pracowniczego, pracownik ten był nieobecny w pracy około 2 miesiące (z powodu choroby, urlopu). Czy po powrocie do pracy po okresie nieobecności może na tego pracownika zostać nałożona kara porządkowa?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 109 Kodeksu pracy:
§ 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
§ 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
§ 3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

Jak wynika z brzmienia powyżej powołanego przepisu, zawieszenie biegu 2-tygodniowego terminu czy też brak jego biegu w razie nieobecności pracownika w pracy odnosi się wyłącznie do terminu na wysłuchanie pracownika – nie zaś do terminu nałożenia kary porządkowej.
Wprowadzone w art. 109 § 1 KP terminy, do upływu których może nastąpić ukaranie pracownika, mają charakter terminów zawitych, których upływ powoduje wygaśnięcie uprawnienia pracodawcy do ukarania pracownika. Nie podlegają one także przywróceniu. Tak więc kara nałożona po upływie jednego z tych terminów będzie bezprawna, co oznacza możliwość jej uchylenia w razie złożenia przez pracownika sprzeciwu w trybie wynikającym z art. 112 KP.

Odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego stanu faktycznego wskazuję, że nałożenie dziś kary porządkowej na pracownika, który został wysłuchany przed 2 miesiącami, będzie sprzeczne z przepisami KP i pracownik będzie mógł dochodzić przed sądem uchylenia kary porządkowej.

W razie nieobecności pracownika w pracy po jego wysłuchaniu pracodawca może wysłać pracownikowi zawiadomienie o nałożeniu kary porządkowej za pośrednictwem poczty. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że zawiadomienie o ukaraniu jest dokonane wobec pracownika wówczas, gdy pismo zawierające to zawiadomienie doszło do niego w taki sposób, iż mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 kc w zw. z art. 300 kp).

Ustne powiadomienie pracownika o nałożeniu kary porządkowej – jeśli takie było - należy traktować jedynie jako zamiar ukarania.


Podstawa prawna:
art. 109, 112 Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)
art. 61 Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) w zw. z art. 300 Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)