Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zatrudnienie na zlecenie w APT bez limitu.

29-06-2016

Czy do limitu wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika należy wliczyć okres umowy zlecenia świadczonej u tego samego pracodawcy użytkownika, przed zawarciem umowy o pracę tymczasową?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (zwana dalej „ustawą o pracownikach tymczasowych”) „W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy.”

Oznacza to, że do okresu 18 miesięcy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika należy wliczać wyłącznie zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Agencja pracy tymczasowej może zatrudniać także osoby na podstawie umów cywilnoprawnych – określa się ich mianem „wykonawców tymczasowych”.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o pracownikach tymczasowych „Do osób skierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 8, 9 ust. 1 i art. 23.”. Oznacza to, że do tych osób nie stosuje się art. 20 ust. 1 ustawy o pracownikach tymczasowych, ograniczającego okres zatrudnienia pracowników tymczasowych u jednego pracodawcy użytkownika.

Konkludując - zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o pracownikach tymczasowych, tj. do limitu 18 miesięcy wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika, nie wlicza się okresu świadczenia pracy na rzecz tego samego podmiotu, na podstawie umowy zlecenia w APT.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.)

 

Autor artykułu: Hanna Prusik