Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

20-12-2016

W dniu 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie:

  1. Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. z dnia 9 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1456)

Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. wyniesie 2.000,00 zł. Jest to wzrost o 150,00 zł w stosunku do roku 2016 – obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1850,00 zł – określana w rozporządzeniu kwota wynagrodzenia minimalnego jest stawką brutto.

Ponadto od 2017 r. uchylone zostają przepisy, dopuszczające aby wynagrodzenie w pierwszym roku pracy pracownika zatrudnionego na pełen etat wynosiło 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W efekcie każdy pracownik zatrudniony na pełen etat, bez względu na staż pracy, otrzyma wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nowe przepisy przewidują także, że ustalając wysokość minimalnego wynagrodzenia, nie będzie można uwzględniać dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. W efekcie pracownicy pracujący w porze nocnej zarobią więcej, gdyż otrzymają co najmniej wynagrodzenie minimalne powiększone o dodatek za pracę w porze nocnej.

Od stycznia 2017 r. obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, a także tzw. samozatrudnionych. Minimalna stawka godzinowa w 2017 r. wynosić będzie 13 zł.

Przepisy przewidują, że gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia zleceniobiorcy lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej. Ponadto zgodnie z nowelizacją, w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, a wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej należy dokonywać w formie pieniężnej.

Co więcej, strony tych umów zobowiązane zostaną do określenia w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Natomiast jeśli tego nie zrobią, zleceniobiorca lub świadczący usługi będzie zobowiązany przedkładać w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Zleceniodawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Ponadto nowelizacja wprowadza przepisy karne – ten, kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlegać będzie karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Ustawa przewiduje jednocześnie wyłączenia od stosowania minimalnej stawki godzinowej. Przykładowo spod stawki minimalnej wyłączone będą umowy, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie jest uzależnione wyłącznie od rezultatu wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1265)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1456)

 

Autor: Hanna Gałęzowska