Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zmiany ustawy o rehabilitacji

08-11-2016

W dniu 1 listopada 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1336).

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2011 Nr 127, poz. 721 ze zm.), dalej: „ustawa o rehabilitacji”, zmiany dotyczą w szczególności przeznaczania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz składu, organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji obowiązek tworzenia ZFRON mają przedsiębiorcy prowadzący zakłady pracy chronionej (ZPCHr). Z kolei zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy o rehabilitacji w przypadku niezgodnego przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, pracodawca jest obowiązany do dokonania:

  1. zwrotu 100% kwoty tych środków na fundusz rehabilitacji oraz
  2. wpłaty w wysokości 30% tych środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób.

Natomiast zgodnie z art. 33 ust. 4(a1) ustawy o rehabilitacji, na równi z niezgodnym przeznaczeniem środków funduszu rehabilitacji traktuje się nieutworzenie funduszu rehabilitacji, nieprowadzenie ewidencji środków funduszu rehabilitacji lub nieprowadzenie rachunku bankowego środków tego funduszu. W efekcie sankcją z art. 33 ustawy o rehabilitacji dotychczas nie była objęta sytuacja, w której prowadzący ZPChr, mimo ciążącego na nim obowiązku z mocy art. 31 ust. 3 ustawy o rehabilitacji, w ogóle nie przekazuje środków na fundusz rehabilitacji. W związku z powyższym nowelizacja sankcjonuje sytuację, w której pomimo istniejącego obowiązku, pracodawca w ogóle nie przekazuje pieniędzy na ZFRON – w takim przypadku będzie on zobowiązany do dokonania zwrotu całości tych środków, a ponadto do wpłaty 30% tej kwoty na PFRON.

W zakresie Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych zgodnie z nowelizacją Rada Konsultacyjna będzie organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ustawa przewiduje rozszerzenie zakresu działania Rady o przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opinii w sprawach standardów dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o rehabilitacji. Rada będzie mogła także m.in. powoływać ekspertów, zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad. Dodatkowo nowelizacja doprecyzowuje zasady udziału w Radzie przedstawicieli organizacji pozarządowych innych niż organizacje pracodawców i organizacje związkowe. W skład rady ma wchodzić dwudziestu przedstawicieli takich organizacji pozarządowych oraz związków i porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nowelizacja zmienia także termin wejścia w życia przepisów dotyczących legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, z 1 października 2016 r. na 1 sierpnia 2017 r.

Ponadto nowelizacja przewiduje zmianę przepisu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. poz. 1243 i z 2012 r. poz. 986) w zakresie warunków jakie musi spełniać przewodniczący Polskiej Rady Języka Migowego.
Ustawa nowelizująca weszła w życie 1 listopada 2016 r. z wyjątkiem przepisu dotyczącego kwalifikacji przewodniczącego Polskiej Rady Języka Migowego, który wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1336),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2011 Nr 127, poz. 721 ze zm.)

 

Autor: Hanna Gałęzowska