Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zmiany w przepisach dot. pracy kobiet w ciąży i karmiących piersią.

13-07-2016

Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta stanowi transpozycję przepisów dyrektywy 2006/54/WE PE i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy i wprowadza zmiany w art. 176 KP.

Art. 176 KP w aktualnym brzmieniu stanowi, że nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, a wykaz tych prac określa rozporządzenie Rady Ministrów. Przepisy te zostały uznane za niezgodne z prawem unijnym, gdyż odnoszą się one do wszystkich kobiet, a nie tylko do kobiet w ciąży i karmiących piersią, co zdaniem organów UE narusza zasadę równouprawnienia płci, w szczególności w kwestii dostępu do zatrudnienia. Z kolei rozporządzenie wykonawcze do tego przepisu zawiera wykaz prac, przy których nie można zatrudniać zarówno kobiet w ciąży i karmiących, jak i wykonywanych przez wszystkie kobiety, ze względu na odmienności w budowie ciała oraz mniejszą wydolność organizmu od mężczyzn. Jednakże upoważnienie zawarte w art. 176 KP nie zawiera wytycznych dotyczących treści, jaką powinien zawierać akt wydany na podstawie tego przepisu, przez co jest niezgodne z art. 92 ust 1 Konstytucji RP.

Nowela wprowadza ograniczenie podmiotowego zakresu art. 176 KP zawężając go jedynie do kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie będą one mogły wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz tych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie piersią. W art. 176 § 2 KP zawarto upoważnienie ustawowe dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego wykaz prac, jakich nie będą mogły wykonywać kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące piersią, z uwagi na niekorzystny wpływ tego rodzaju pracy na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Chodzi tu o prace związane z  nadmiernym  wysiłkiem  fizycznym, w  tym  ręcznym  transportem ciężarów, a także prace, które ze  względu  na  sposób i warunki  ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników środowiska pracy i poziomu ich występowania mogą mieć negatywny wpływ na ciążę czy karmienie piersią. Tworząc taki będzie trzeba uwzględnić aktualny stan wiedzy na temat wpływu warunków wykonywania pracy i czynników środowiska  pracy  na  zdrowie  kobiet, przebieg  ciąży lub karmienie  dziecka  piersią, a także wpływ warunków wykonywania pracy i czynników środowiska pracy na rozwój płodu. Jednakże do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, obowiązywać będzie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Dodatkowo nowelizacja przewiduje, że pracodawca, który zatrudnia kobietę w ciąży lub karmiącą dziecko, przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, które są wzbronione takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne musi przenieść ją do innej pracy, a gdy jest to niemożliwe, zwolnić ją na niezbędny czas z obowiązku wykonywania pracy. Ponadto w pozostałych przypadkach pracodawca zobligowany jest dostosować warunki pracy bądź ograniczyć czas pracy kobiety w ciąży lub karmiącej piersią w ten sposób, by wyeliminować zagrożenia dla jej zdrowia lub bezpieczeństwa.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z kolei ogłoszenie nastąpi najpóźniej do 19 lipca br.

 

Autor artykułu: Hanna Prusik