Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Znika „syndrom pierwszej dniówki"

31-08-2016

W dniu 1 września br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, nakładające na pracodawców obowiązek pisemnego potwierdzenia przed dopuszczeniem pracownika do pracy ustaleń umowy o pracę (w zakresie stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków) zawartej bez zachowania formy pisemnej.

Aktualnie pracodawcy mają obowiązek potwierdzać pracownikowi warunki pracy najpóźniej w pierwszym dniu pracy. Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy otwiera to możliwości naruszania praw pracowniczych. Powyższa nowelizacja ma poprawić sytuację pracowników, poprzez zagwarantowanie im otrzymania potwierdzenia warunków umowy przed przystąpieniem do pracy.

Co ważne nowelizacja modyfikuje również katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika, sankcjonując niepotwierdzanie na piśmie zawartej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy, grzywną do 30 tys. zł.

Pozostałe zmiany mają ujednolicić nazewnictwo związane z obowiązkami, które pracodawca musi wypełnić przed dopuszczeniem pracownika do pracy, a nie jak obecnie przed rozpoczęciem pracy.

Zdaniem autorów nowelizacji obecny stan prawny i praktyka wynikająca z aktualnego brzmienia art. 29 § 2 KP jest niekorzystna zarówno dla nielegalnie zatrudnianych pracowników, jak i dla pracodawców zatrudniających pracowników legalnie (którzy mają wyższe koszty pracy, a tym samym są mniej konkurencyjni niż nieuczciwi pracodawcy) oraz dla budżetu państwa (ponoszącego straty z tytułu wpływów podatkowych oraz składek ubezpieczeniowych).

 

Autor artykułu: Hanna Prusik