Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Żołnierzowi nie można wypowiedzieć umowy o pracę.

17-08-2016

Czy pracownikowi, który otrzymał powołanie do wojska można wypowiedzieć umowę? Stan faktyczny jest następujący: Pracownik otrzymał powołanie do wojska w dniu 10 lipca 2016 r. W dniu  19 lipca 2016 r. wręczono pracownikowi wypowiedzenie. Kopia powołania trafiła do pracodawcy 25 lipca 2016. (okres służby wynosi  miesiące). Czy wypowiedzenie wręczone pracownikowi jest skuteczne?

Odpowiedź:

W tym przypadku wypowiedzenie staje się bezskuteczne i należy je wycofać.

Zgodnie bowiem z art. 118 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 44, poz. 220 ze zm.) jeśli pracownik otrzymał kartę powołania do czynnej służby wojskowej, to od dnia doręczenia mu tej karty, do dnia odbycia czynnej służby wojskowej, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać  stosunku pracy z takim pracownikiem. Co więcej, jeśli okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia upływa po dniu doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne. Natomiast rozwiązanie stosunku pracy w takim przypadku może nastąpić tylko na żądanie pracownika.

Powyższe nie dotyczy to sytuacji, gdy zachodzą podstawy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Wyjątkowo również pracodawca może takiemu pracownikowi rozwiązać umowę o pracę w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych

Powołanie do czynnej służby wojskowej dokonywane jest za pomocą karty powołania, karty mobilizacyjnej albo w drodze obwieszczeń lub w inny sposób określony przez Ministra Obrony Narodowej. Karta powołania jest decyzją administracyjną.

Dodatkowo pracownikowi powołanemu do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej należy wypłacić odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia, liczonego w sposób określony dla obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – jest to świadczenie jednorazowe i nie przysługuje w przypadku ponownego powołania do tej samej służby.

Na okres trwania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej, pracownikowi należy  udzielić urlopu bezpłatnego, w trakcie którego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Ponadto na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia: na dwa dni, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej; lub na jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni. Jednakże obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, w których doręczona karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa.

Po odbyciu przez pracownika służby, pracodawca, który go zatrudniał w dniu powołania, obowiązany jest zatrudnić takiego pracownika na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeśli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Natomiast niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy (chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, np. choroba). Jeśli pracownik podjął pracę w tym terminie czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w odniesieniu do wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Jednakże jeśli pracownik w okresie odbywania służby nabył wyższe kwalifikacje zawodowe, pracodawca, na wniosek pracownika,  powinien zatrudnić go w miarę możliwości na stanowisku, które odpowiada kwalifikacjom nabytym w Siłach Zbrojnych.

Podstawa prawna:

ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 44, poz. 220 ze zm.)

 

Autor artykułu: Hanna Prusik