Publikacje Impel Business Solutions to grupa doświadczonych ekspertów w zakresie administracyjnych procesów biznesowych. Zobacz co piszą o nas media?

Media o nas

Zobacz pozostałe wpisy

Od 2018 r. MSSF 15 przewiduje jeden model dla wszystkich branż

27-06-2016

Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące rozpoznawania przychodów w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości są dość ogólnikowe oraz rozrzucone po wielu standardach, regulacje te zawiera MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” oraz w MSR 18 „Przychody”, a także interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej (KIMSF) oraz Interpretacje Stałego komitetu ds. Interpretacji (SKI) regulujące zagadnienia przychodów.

Wg nowych zapisów standardu dla wielu spółek może nastąpić istotna zmiana w wartości rozpoznawanych przychodów. Dotyczy to np. podmiotów które dokonują sprzedaży różnych usług i towarów w ramach jednej umowy z klientem, gdzie przekazanie tych towarów i usług będzie odbywać się w różnych okresach sprawozdawczych. Obecnie rozpoznanie przychodu następowało w większości wg wartości ujętych w umowie. Po 1 stycznia 2018 roku przychód będzie rozpoznawany w oparciu o ceny towarów i usług jakie podmiot ten zastosowałby              w przypadku zwykłej transakcji sprzedaży. To oznacza, że inne przychody będą rozpoznawane dla celów podatkowych (one będą oparte na wartościach określonych w umowie), a inne dla celów rachunkowych.

Poniżej kilka sytuacji które mogą skutkować zmianą rozpoznawanego w księgach rachunkowych przychodu:

  1. Obecnie w kalkulacji przychodu spółki uwzględniają zmiany przychodów które wynikają z toczących się negocjacji pomiędzy stronami. Do ujęcia takiego przychodu nie było wymagane przez Standard podpisanie umowy, wystarczyło potwierdzenie, że negocjacje pomiędzy stronami znajdują się na tak zaawansowanym etapie, że istnieje prawdopodobieństwo akceptacji tych warunków pomiędzy stronami. Od 2018 roku przychód zgodnie z MSSF 15 będzie mógł być rozpoznany dopiero w sytuacji zawarcia umowy pomiędzy stronami (istnienie zobowiązania do wypełnienia zobowiązań wynikających z tej umowy)
  2. Usługi informatyczne związane z wdrażaniem oprogramowania: do tej pory spółki rozpoznawały przychód według stopnia zaawansowania transakcji. Po wdrożeniu MSSF 15 taki sposób rozpoznawania przychodu będzie możliwy tylko w sytuacji gdy zleceniodawca konsumuje korzyści wynikające z usług realizowanych przez zleceniobiorcę lub zleceniodawca przejmuje kontrolę nad wytwarzanym przez zleceniobiorcę aktywem lub też zleceniobiorca ma egzekwowalne prawo do otrzymania wynagrodzenia za wykonaną do danego dnia usługę.
  3. Sprzedaż w ramach jednej transakcji różnych usług lub produktów przekazywanych klientowi w różnych okresach sprawozdawczych. W świetle obecnie obowiązujących przepisów spółki w omawianej sytuacji rozpoznawały przychód wg wartości jakie były określone w umowie, po wdrożeniu MSSF 15 przychód będzie ustalony wg. tzw. jednostkowej ceny sprzedaży określonej w paragrafach 76-80. 

Autor: Maciej Bednarski
Dyrektor ds. Innowacji i Ryzyka, Impel Business Solutions

Artykuł został opublikowany na łamach wydania prasowego Gazety Prawnej - 2016-06-27