Publikacje Impel Business Solutions to grupa doświadczonych ekspertów w zakresie administracyjnych procesów biznesowych. Zobacz co piszą o nas media?

Media o nas

Zobacz pozostałe wpisy

Pracownikowi w trakcie wypowiedzenia można powierzyć inne obowiązki

22-06-2016

Pracownik, który otrzymał lub złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, bardzo często zostaje zwolniony przez pracodawcę z obowiązku jej świadczenia do czasu rozwiązania umowy o pracę. Alternatywą jest powierzenie pracownikowi wykonywania innych zadań w okresie wypowiedzenia. Przesłanki stosowania tej instytucji określa art. 42 § 4 Kodeksu Pracy.

Po pierwsze – muszą zaistnieć „uzasadnione potrzeby pracodawcy” – jednak tego pojęcia Kodeks pracy nie precyzuje. Należy uznać, że chodzi tu o realne potrzeby takiego przesunięcia po stronie pracodawcy, ale co ważne – pracodawcy nie jako jednostki/komórki organizacyjnej w ramach firmy, ale jako całego przedsiębiorstwa. Spory na tym tle rozstrzyga sąd pracy.

Po drugie – nowe obowiązki muszą odpowiadać kwalifikacjom pracownika, zarówno tym, które wynikają z jego formalnego wykształcenia, które zdobywał w trakcie poprzednich lat pracy, ale także związanym z psychofizycznymi kompetencjami zatrudnionego, na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy. Co ważne powierzone obowiązki muszą być adekwatne do posiadanych przez zatrudnionego kwalifikacji, wymaganych do świadczenia danego rodzaju pracy.

Ostatni warunek powierzenia pracownikowi innej pracy dotyczy wynagrodzenia, które nie może ulec obniżeniu, w związku z czasowym powierzeniem innych obowiązków.

Kodeks pracy dopuszczając możliwość przesunięcia pracownika do innej pracy nie wymaga żadnych dodatkowych formalnych ustaleń – może to nastąpić nawet na podstawie ustnego polecenia pracodawcy. Jednak ustawodawca wprowadził ograniczenie czasowe powierzenia innej pracy. Okres "transferu" nie może przekraczać 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

Przykładem uzasadniającym zastosowanie art. 42 § 4 w okresie wypowiedzenia może być wypowiedzenie umowy o prace z powodu likwidacji stanowiska. W takim przypadku uzasadnionym jest rozważenie możliwości powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy w okresie wypowiedzenia w trybie art. 42 § 4 KP, bądź zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w trybie art. 36(2) KP.

------
Bardzo często pracownik, który otrzymał lub złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zostaje zwolniony przez pracodawcę z obowiązku jej świadczenia. Alternatywą takiego działania jest powierzenie pracownikowi wykonywania innych zadań w okresie wypowiedzenia. Należy pamiętać, iż nowe obowiązki muszą odpowiadać kwalifikacjom posiadanym przez pracownika, Jakie jeszcze warunki muszą zostać spełnione aby pracodawcy w trakcie wypowiedzenia mogli delegować podwładnych inne zadania? Szczegóły stosowania tej instytucji zostały zawarte w artykule „Pracownikowi można powierzyć inne obowiązki”, którego autorką jest Hanna Prusik – Specjalista ds. Prawnych w Impel Business Solutions.

Pełna wersja artykułu: http://ksiegowosc.infor.pl