Księgowość Na bieżąco doradzamy, zarządzamy i realizujemy funkcje księgowe bazując na nowoczesnym oprogramowaniu, aktywnie śledzimy zmiany w przepisach podatkowych i nadzorujemy obieg dokumentów.

Outsourcing księgowości

Powierzenie ekspertom IBS obsługi księgowej istotnie wpłynie na podniesienie poziomu profesjonalizmu w Twojej firmie oraz na obniżenie kosztów. Na bieżąco zarządzamy i realizujemy funkcje księgowe, aktywnie śledzimy zmiany w przepisach podatkowych, aktualizujemy oprogramowanie i nadzorujemy obieg dokumentów. Sporządzamy analizy i raporty, które dostarczają niezbędnych informacji finansowych wspomagających zarządzanie.

Nasze usługi to:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości / MSR i MSSF,
 • Prowadzenie ewidencji podatkowych oraz rozliczeń podatkowych,
 • Obsługa audytów i kontroli,
 • Doradztwo księgowe,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych,
 • Raporty na potrzeby GPW,
 • Przygotowanie prospektów emisyjnych w części dotyczącej sprawozdawczości finansowej,
 • Przekształcenia sprawozdań z zasad rachunkowości polskiej na MSR/MSSF lub US GAAP,
 • Projekty łączeń, podziału, aportu, nabycia nowych podmiotów, przekształcenia własnościowe,
 • Współpraca w tworzeniu regulaminów obiegu dokumentów,
 • Przygotowanie i aktualizacja polityki rachunkowości,

Ponadto realizujemy programy:

 • Restrukturyzacji struktur księgowych,
 • Zarządzania strukturami księgowymi (kiedy Klient decyduje się prowadzić księgi samodzielnie).

Warianty zakresu obsługi księgowej:
 

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółek zgodnie z Ustawą o rachunkowości, w tym także dokonywanie wyceny aktywów i pasywów Spółki, zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości.
 • Sporządzanie okresowych raportów finansowych: Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans – miesięcznie, Cash Flow kwartalnie.
 • Sporządzanie zeznań, deklaracji i informacji podatkowych spółki na podstawie dokumentów dostarczonych przez spółkę.
 • Sporządzanie deklaracji i zeznań dla podatku dochodowego od osób prawnych w szczególności kalkulacja podatku dochodowego na potrzeby obliczenia zaliczki na
 • poczet CIT–8.
 • Sporządzanie deklaracji i zgłoszeń dla podatku od towarów i usług (VAT) - deklaracja VAT–7, deklaracje VAT UE, zgłoszenie rejestracyjne VAT–R.
 • Zgłaszanie do właściwego dla Spółek urzędu skarbowego zmian w zakresie miejsca prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadanych przez Spółkę rachunków bankowych oraz innych zmian w zakresie działalności gospodarczej Spółki po uprzednim przekazaniu Wykonawcy przez Spółek informacji o tych zmianach wraz z odpowiedni dokumentami potwierdzającymi te zmiany.
 • Potwierdzanie sald z kontrahentami zgodnie z przepisami prawa.
 • Udzielanie informacji w imieniu Spółek biegłemu rewidentowi dotyczących sprawozdania finansowego sporządzonego przez Wykonawcę z wyłączeniem informacji, o których wiedzę posiada Spółka.
 • Szkolenie nowych pracowników Spółek w zakresie prawidłowego przygotowywania dokumentów do ujęcia ich w księgach rachunkowych Spółki na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Spółkę.
 • Sporządzanie i przekazywanie Zleceniodawcy formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych – dla potrzeb statystyki publicznej (F–01/I–01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe).
 • Obsługa kontroli skarbowych za okres przed rozpoczęciem świadczenia usługi (w zakresie przyjęcia kontroli) oraz pośrednictwa w przekazaniu od Zamawiającego dokumentów i wyjaśnień. Za okres świadczenia usługi w pełnym zakresie obejmującym przyjęcie kontroli, przekazanie dokumentów, złożenie wyjaśnień. 

PAKIET FK BPO - szczegóły:

PAKIET FK BASIC (CAŁOŚĆ)
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Podstawowe okresowe raporty
BUDOWA CUW (SSC)
 • Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji i konsolidacji służb księgowych Klienta
 • Mapowanie zachodzących procesów
 • Tworzenie dokumentów wewnętrznych na potrzeby Klienta

CONTROLING I INFORMACJA ZARZĄDCZA
 • Raporty i analizy tworzone w zależności od potrzeb Klienta
ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI
 • Narzędzia do elektronicznego obiegu dokumentacji
 • Digitalizacja dokumentów
 • Archiwizacja dokumentów (przechowywanie)

USŁUGI PODATKOWE
 • Doradztwo podatkowe
 • Optymalizacje podatkowe CIT, PIT i inne
 • Dokumentacja cen transferowych
 • Przekształcenia
NARZĘDZIA IT

Dostarczanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych do:

 • Realizacji zadań z obszaru FK
 • Analizy zarządczej

 

UWAGA:

Pakiet FK BPO przeznaczony jest dla firm:

 • o obrotach powyżej 20mln PLN
 • funkcjonujących w modelu procesowym
 • bazujących na informacji zarządczej

 

 • wdrażających elektroniczne obiegi dokumentacji w różnych obszarach działania
 • oczekujących informacji eksperckiej


Elastycznie dostosowujemy się do potrzeb Klienta, oferując obsługę w oparciu o system księgowy Impuls Evo oraz Symfonia lub - na życzenie - o system wykorzystywany przez Klienta. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze systemów: SAP, CDN XL, CDN Optima, MFG Pro, Sente, ASW oraz innych.

Schemat procesu obsługi finansowo-księgowej

Czy szukają Państwo takich korzyści?

 • Odciążenie od obowiązku śledzenia częstych zmian w ustawodawstwie oraz bezpieczeństwo prawne wynikające z poprawnej interpretacji przepisów.
 • Tańszy dostęp do specjalistycznej wiedzy z obszaru księgowości, podatków oraz kadr i płac.
 • Obniżenie kosztów operacyjnych i administracyjnych poprzez wyeliminowanie potrzeby inwestycji kapitałowych oraz redukcja zatrudnienia pracowników działu księgowości.
 • Zamiana kosztów stałych na zmienne.
 • Uporządkowanie dostępu do informacji poufnych w firmie.
 • Stworzenie kompleksowej kontroli nad przepływem poufnych informacji i danych.
 • Przekazanie odpowiedzialności za prawidłowe i terminowe prowadzenie obsługi księgowej na profesjonalny, wyspecjalizowany podmiot.
 • Odpowiedzialność cywilna wykonawcy zabezpieczona wysoką polisą ubezpieczeniową (10.000.000 PLN).
 • Dostęp do ekspertów znających sprawy spółek w przypadku kontroli lub innych ważnych okoliczności.
 • Obligatoryjne prowadzenie audytów i kontroli tylko w siedzibie usługodawcy.
 • Zwiększenie wydajności i skuteczności poprzez oddelegowanie czasochłonnych zadań.
 • Likwidacja problemu rotacji personelu, zastępstw chorobowych i urlopowych.
 • Gwarancja natychmiastowej reakcji na wszystkie uwagi, wątpliwości i zapytania.

Dlaczego warto współpracować z IBS >>