Lean Management
Six Sigma
Szkolenia oraz wdrożenia

Lean Management i Six Sigma

Transformacja biznesu

Szczupłe zarządzanie organizacją to klucz do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Ważne jest szerokie spojrzenie na organizację przez pryzmat procesów, a przede wszystkim zaangażowanie pracowników i kierownictwa. Ich postawa decyduje o sukcesie transformacji przedsiębiorstwa.

 

Realizujemy szkolenia dedykowane:

Six Sigma

Six Sigma to eliminowanie zmienności w procesach, co oznacza zwiększenie powtarzalności operacji i umożliwia rozpoczęcie standaryzacji procesów. Zmniejszenie kosztów związanych z defektami, wzrost satysfakcji klienta, wzrost motywacji i zaangażowania pracowników – to tylko niektóre z rezultatów, które firma może osiągnąć dzięki sprawnie działającemu programowi Six Sigma.

Lean Management

Lean Management to zwiększanie efektywności operacji w wyniku zastosowania rozdziału na czynności, które tworzą wartość dodaną produktu lub usługi oraz te, które z punktu widzenia klienta nie mają znaczenia. Poprzez zastosowanie konkretnych narzędzi firma jest w stanie tak zaprojektować swoje procesy, aby były efektywne kosztowo oraz dostarczały to, czego i w jakim czasie oczekuje klient.

Z zakresu zarządzania

Zarządzanie integruje inicjatywy będące rezultatem działań w obszarze Lean Management oraz Six Sigma – ułatwia zbudowanie programów działań i podzielenie ich na konkretne portfele projektów, które firma będzie realizować w odniesieniu do swojej strategii. Celem umiejętnego zarządzania jest odpowiednia priorytetyzacja i wybór inicjatyw oraz nadzór nad ich realizacją.

Jako partner i ekspert wspieramy firmy, które chcą wdrożyć Lean Management i Six Sigma. Pomagamy w wyborze projektów i wspieramy ich realizację. Organizujemy warsztaty Kaizen, pomagamy w mapowaniu procesów oraz wdrażaniu zmian. Pełnimy rolę doradców dla kierownictwa i sponsorów projektów oraz nakreślamy kierunek zmian. Jesteśmy wsparciem metodycznym dla Green Belts oraz Black Belts.

Wdrażanie filozofii Lean Management

Poprzez dokładne zrozumienie procesów w przedsiębiorstwie i występujących w nich problemów prowadzimy do ciągłego doskonalenia się firmy i rozwoju pracowników. Ważne jest, aby w każdym obszarze przedsiębiorstwa, były jasno wyznaczone cele pomocne w transformacji procesów.

 

Działamy według zasad filozofii Lean, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Transformacja biznesu może odbywać się w 3 obszarach:

system zarządczy system operacyjny zachowania, postawy, umiejętności
 • wizja, misja, strategia
 • cele strategiczne organizacji
 • kluczowe wskaźniki sukcesu (KPI)
 • przeglądy zarządzania
 • system motywacyjny
 • cele procesowe (SMART)
 • monitorowanie wykonania celów procesów (KPI procesowe)
 • analiza przyczyn niepowodzeń i planowanie akcji korygujących
 • metody komunikacji i ścieżki eskalacji
 • role, zadania i odpowiedzialności
 • ciągłe doskonalenie – system sugestii
 • świadomość celów i zadań
 • zaangażowanie każdego pracownika
 • synergia zespołów
 • rozwój osobisty
 • planowanie sukcesji

 

 

W ramach Lean Management oferujemy:

1. Warsztaty – zakres merytoryczny:

 • Analiza celów strategicznych (Hoshin Kanri, Balanced Scorecard)
 • Opracowanie celów dla oddziałów (ustalanie celów metodą SMART, kaskadowanie)
 • Zawarcie kontraktu z osobami odpowiedzialnymi (moderowanie warsztatów strategicznych)
 • Ustalenie obowiązków i uprawnień w procesach operacyjnych (macierz RASCI)
 • Wypracowanie sposobu raportowania poziomów realizacji celów (KPIs)
 • Uzgodnienie ścieżek eskalacji (plan komunikacji)

2. Szkolenia – zakres merytoryczny:

 • Metody analizy przyczyn niepowodzeń (Apollo RCA, Ishikawa, Problem Tree, 5 Whys)
 • Analiza porocesów (Value Stream Mapping, Makigami, SIPOC)
 • Kluczowe marnotrawstwa (8 wastes, Yamazumi charts, VA/NVA analysis)
 • Sposoby unikania marnotrawstw (one-piece-flow, workload balancing, kanban, pull system, just in time)
 • Wnioskowanie statystyczne (metody graficzne analizy danych, weryfikacja systemów pomiarowych)

3. Konsultacje – zakres merytoryczny:

 • Wsparcie w analizach RCA w siedzibie klienta
 • Udział w spotkaniach operacyjnych zespołów
 • Doskonalenie systemu w oparciu o obserwacje, przygotowywanie rekomendacji
 • Dostępność na miejscu w uzgodnionym zakresie.

Pomagamy zintegrować wysiłki Lean Management i Six Sigma poprzez wypracowanie najlepszej, indywidualnej dla każdej firmy drogi przemian. Każdy klient jest dla nas osobną inicjatywą wymagająca personalizacji i indywidualnego podejścia.

 

Sprawdź naszą ofertę:

e.piotrowska@impel.pl

571 330 143

Ewa Piotrowska, dyrektor handlowy