Małe i średnie firmy
Profil klienta
Impel Business Solutions - Eksperci do Usług

Sektor MŚP

PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY:

 • obsługa księgowa : prowadzenie ksiąg rachunkowych wg przyjętej polityki rachunkowości w tym: comiesięczne i kwartalne raporty finansowe (bilans, wynik finansowy); sporządzanie zeznań, deklaracji i informacji podatkowych spółki w tym deklaracje VAT, CIT, PCC  oraz zgłoszenia identyfikacyjne i aktualizacyjne NIP; świadczenia doraźne jak np.: udzielanie informacji biegłemu rewidentowi, szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentów do ujęcia ich w księgach rachunkowych, opracowywanie materiałów na potrzeby statystki publicznej, przygotowanie sprawozdań dla GUS
 • obsługa kadr i płac: prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie dokumentów dot. stosunku pracy, ustalanie uprawnień do urlopów, prowadzenie absencji pracowniczych, dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań z ZUS, naliczanie wynagrodzeń/ odpraw/ odszkodowań/ zasiłków z ubezpieczenia społecznego, naliczanie potrąceń i podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowywanie raportów i sprawozdań miesięcznych oraz rocznych;
 • doradztwo podatkowe: bieżące doradztwo podatkowe, minimalizacja ryzyk podatkowych, wsparcie w postępowaniach podatkowych, audyt dokumentacji podatkowej
 • archiwizacja, przechowywanie, niszczenie i digitalizacja dokumentów oraz elektroniczny obieg dokumentów i informacji

Case study:

KLIENT:

projektuje, produkuje, instaluje i wdraża na rynek oprawy oświetleniowe oparte o technologię LED; oferuje nowoczesne oświetlenie dla biur, obiektów handlowych, przemysłu, budynków użyteczności publicznej oraz oświetlenie do zastosowań specjalnych

Trudności, jakie miał Klient:

 • zorganizowanie zdalnego modelu obsługi HR
 • weryfikacja danych w obszarze kadrowo-płacowym
 • brak doświadczenia z dostawcą usług BPO
 • pozyskanie partnera spełniającego rygorystyczne wymagania jakościowe

Wdrożone rozwiązanie IMPEL BUSINESS SOLUTIONS:

 • raport nt. braków dokumentacji
 • opracowanie analizy składników wynagradzania 
 • przygotowania narzędzia wspomagającego Klienta w zakresie obliczania stawek netto/brutto 
 • obsługa kadrowo-płacowa w tym sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych 
 • równoczesne z realizacją obsługi projektowanie nowoczesnego rozwiązania systemowego bazującego na pełnej automatyce  procesów kadrowo-płacowych oraz księgowych uwzględniających wymagania i specyfikę funkcjonowania Klienta