Księgowość Na bieżąco doradzamy, zarządzamy i realizujemy funkcje księgowe bazując na nowoczesnym oprogramowaniu, aktywnie śledzimy zmiany w przepisach podatkowych i nadzorujemy obieg dokumentów.

Sprawozdania finansowe i zarządcze

Plan kont i metody ewidencji dokumentacji księgowej, dostosowane do struktury organizacyjnej i operacyjnej przedsiębiorstwa, są niezbędne do przygotowania rzetelnych raportów na temat kondycji Twojego biznesu. Proponujemy rozwiązania, które z łatwością wygenerują zasób informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych.

Dostarczamy niezbędnych informacji finansowych wspomagających zarządzanie Twoją firmą. Dzięki naszym raportom możesz kontrolować działania Twojej firmy, mieć wpływ na wypracowane zyski i rentowność, prognozować przychody i planować wydatki.

Sprawozdawczość ustawowa wymaga zastosowania specyficznych zasad wyceny i zaprezentowania wielu dodatkowych informacji określonych przepisami prawa  – specjaliści z IBS oszczędzą Twój czas i zagwarantują zgodność z wymogami legislacyjnymi. Dostęp do  danych księgowych masz 24h na dobę możesz więc na bieżąco analizować wprowadzane do systemu informacje. Działamy według międzynarodowych standardów, dzięki czemu masz możliwość porównania sprawozdań finansowych firm działających w innych krajach.

Po zamknięciu wybranego przez Ciebie okresu rozliczeniowego przygotowujemy:

 • sprawozdania finansowe zgodne z ustawą o rachunkowości oraz z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
 • raporty NBP i GUS,
 • raporty zarządcze na potrzeby wewnętrzne firmy, analizy przydatne w podejmowaniu bieżących decyzji zarządczych lub na potrzeby reorganizacji.

Sprawozdawczość podatkowa

Częste zmiany legislacyjne wymagają stałego monitorowania sposobu prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej. Twoi pracownicy nie mają na to czasu? Zdaj się na nas.

Prawidłowe spełnianie wymogów sprawozdawczości podatkowej jest nie lada wyzwaniem dla pracowników działów rachunkowo-księgowych, którzy muszą być stale na bieżąco ze zmianami w przepisach prawa. IBS realizuje usługi doradcze, których rezultatem jest stworzenie prawidłowych procedur i dokumentacji w pełni odpowiadającej wymogom legislacyjnym. Dysponujemy aktualnymi i rzetelnymi danymi, z nami wypełnisz obowiązki w sposób efektywny, ograniczając koszty.

Jak możemy Ci pomóc?

 • Sporządzając miesięczne, kwartalne i roczne deklaracje oraz zeznania podatkowe w zakresie CIT, PIT i VAT oraz wspierając w przygotowywaniu informacji podatkowych, w tym formularzy IFT-1/1R, IFT-2/2R, PIT 8C,
 • Prowadząc roczne rozliczenia podatkowe (obliczamy miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy) oraz wymagane przepisami deklaracje podatkowe,
 • Weryfikując sporządzoną przez Twoich pracowników kalkulację podatkową w obrębie danych płynących z ewidencji księgowej,
 • Udostępniając/przygotowując newslettery zawierające ostatnie zmiany w prawie podatkowym opatrzone komentarzem eksperta.

Sprawozdawczość skonsolidowana

Dla właścicieli grupy przedsiębiorstw i zarządów podejmujących strategiczne inwestycje w innych podmiotach przygotowujemy pełną sprawozdawczość skonsolidowaną. Łącząc sprawozdania finansowe wielu podmiotów, rzetelnie przedstawiamy sytuację majątkową i finansową firm, tworzących grupę kapitałową.

Przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych na MSSF. Sporządzenie pakietów konsolidacyjnych

Zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o rachunkowości skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych oraz banków sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR).
Art. 45 ustawy wskazuje dodatkowo, że sprawozdania finansowe według MSSF mogą sporządzać również emitenci papierów wartościowych, dopuszczeni emitenci zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF, oddziały przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF.

Sprawozdania finansowe sporządzane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej różnią się znacząco od sprawozdań przygotowywanych na podstawie polskich przepisów Ustawy o rachunkowości. Przekształcenie sprawozdania finansowego, związane z odmiennymi regulacjami prawnymi ujmowania, wyceny i ujawniania zdarzeń gospodarczych, jest złożonym procesem wymagającym zmiany podejścia do analizy zdarzeń gospodarczych i ujawniania ich skutków w sprawozdaniu finansowym. Impel Business Solutions Sp. z o.o. zapewnia profesjonalną i kompleksową usługę przekształcania sprawozdań finansowych sporządzanych wg krajowych przepisów na zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Nasze prace obejmują:

 • ustalenie dat: przejścia na MSSF, okresu sprawozdawczego, okresu porównawczego
 • analizę zasad rachunkowości w oparciu o MSSF
 • identyfikację i analizę rozbieżności w wycenie oraz ujęciu aktywów i pasywów wg UoR a MSSF
 • określenie zwolnień fakultatywnych w odniesieniu do retrospektywnego stosowania MSSF
 • sporządzenie bilansu otwarcia na dzień przejścia, w tym m.in.: ujęcie aktywów i pasywów wymaganych przez MSSF, usunięcie pozycji (na których ujęcie MSSF nie pozwalają), reklasyfikacja pomiędzy pozycjami (jeśli sposób ich ujęcia wg MSSF różni się od poprzednio stosowanych zasad), zmianę sposobu wyceny niektórych aktywów i pasywów
 • sporządzenie sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, zestawienia zmian w kapitałach, rachunku przepływów pieniężnych – także na koniec okresu porównawczego
 • konsultacje.

Przygotowywanie sprawozdań skonsolidowanych na GPW i New Connect

Polskie ustawodawstwo wskazuje, że jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę (art. 55 ust. 1 UoR). Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie jest zadaniem łatwym. Jest to często kosztowny i uciążliwy dla spółek proces, wymagający odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Impel Business Solutions, poza odpowiednią wiedzą oraz umiejętnościami, posiada również zaawansowane narzędzia oraz wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych i sprawozdań finansowych – zarówno według zapisów polskiej Ustawy o Rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w tym na potrzeby publikacji na GPW i New Connect.

Nasze prace obejmują:

 • określenie zakresu spółek z grupy kapitałowej podlegających konsolidacji
 • ustalenie procedur i metod konsolidacyjnych
 • sporządzenie skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale
 • ustalenie i zastosowanie korekt konsolidacyjnych
 • sporządzenie informacji dodatkowej z wyszczególnieniem wszystkich ujawnień wymaganych polskimi i międzynarodowymi standardami
 • sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

Pomoc w wyborze biegłego rewidenta

Jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, powinny dokonać jego wyboru przed rozpoczęciem inwentaryzacji. Zgodnie z rejestrem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na rynku zarejestrowanych jest ponad 1,6 tys. podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. IBS, opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu, pomaga swoim Klientom w wyborze odpowiedniego audytora, który zapewni rzetelne i profesjonalne przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.