Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Aby dalej korzystać ze zwolnienia konieczne będzie dopełnienie stosownych formalności.

08-12-2016

Zgodnie z § 2 ust. 4  projektu rozporządzenia dot. zwolnienia z kas fiskalnych od 1 stycznia 2017 r. w przypadku czynności zwolnionych z obowiązku ewidencyjnego wskazanych w  poz. 38 i 39 załącznika t. j. : 

38. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czują rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

39. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby móc dalej korzystać z powyższego zwolnienia konieczne będzie upoważnienie, co najmniej do końca 2017 r. banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, której członkiem jest podatnik, prowadzących rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu czynności wymienionych w punktach 38/39, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku. Termin złożenia powyższego upoważnienia upływa z końcem grudnia 2016 roku. Upoważnienie powinno być sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden powinien trafić do banku bądź spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, a drugi zostać przekazany do naczelniczka urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

 

Źródło: Projekt rozporządzenia zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anita Olbrych