Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Aport przedsiębiorstwa i sprzedaż nieruchomości w CIT

28-06-2016

Spółka, która w przyszłości otrzyma aportem przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część wraz z nieruchomością, jest uprawniona do kontynuacji amortyzacji. Spółka w związku z wnoszonymi do niej aportem nieruchomościami wyemituje udziały na rzecz Spółki aportującej
w zamian za aport. Ich całkowita wartość nominalna będzie odpowiadać wartości rynkowej przedsiębiorstwa, przy czym nie może być niższa niż wartość rynkowa otrzymanej nieruchomości.

Spółka, oczywiście ma prawo sprzedać nieruchomość. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1s ustawy o CIT, w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych wchodzących w skład majątku tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ustala się w wysokości wartości początkowej.
W przypadku zbycia w przyszłości tych składników majątku koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa powyżej, pomniejszone o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. Zasadę tą precyzuje art. 15 ust. 1u ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego i przedstawionego stanu faktycznego w momencie sprzedaży otrzymanej nieruchomości spółka, zgodnie z zasadą kontynuacji, jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z ewidencji środków trwałych prowadzonej jeszcze przez spółkę aportującą i pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Z takim stanowiskiem zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17.06.2016 (sygn.IBPB-1-2/4510-415/16/AP).


Czytaj dalej w materiale źródłowym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17.06.2016 roku (IBPB-1-2/4510-415/16/AP).