Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Błąd płatnika a odpowiedzialność podatkowa podatnika

11-07-2018

Stan faktyczny wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczył podatnika, zatrudnionego w latach 2015-2016 na podstawie umowy o pracę w jedynym z oddziałów obecnie byłego już pracodawcy. We wskazanym okresie pracodawca wypłacił podatnikowi w dwóch transzach ekwiwalent z tytułu utraconych przywilejów finansowych, uznając iż przyznane pracownikowi kwoty stanowią jednorazowe odszkodowanie, zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Tym samym pracodawca nie potrącił od powyższych wypłat zaliczek na podatek dochodowy.

W 2017 r. pracodawca doszedł do wniosku, że uprzednio przelane na konto pracownika kwoty powinny zostać jednak opodatkowane, stąd dokonał on korekt informacji PIT-11 za 2015 i 2016 r. w związku z niewykazaniem u pracownika, w latach ubiegłych przychodu i odprowadził zaległe zaliczki. Były już pracodawca wezwał też pracownika do skorygowania również jego zeznań za ubiegłe lata.

Podatnik skalkulował, iż w wyniku zaniżenia pierwotnej podstawy opodatkowania przez błąd płatnika, musiałby dopłacić na rzecz fiskusa kilka tysięcy złotych wraz z odsetkami za zwłokę. Tym samym, w przedstawionej we wniosku ocenie byłego pracownika, to nie na nim powinna ciążyć podatkowa odpowiedzialność zapłaty zaległego podatku dochodowego, lecz na płatniku, który dysponuje profesjonalną kadrą personelu, wykwalifikowaną w zakresie prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa cywilnego, a z którego winy doszło do ustalenia przychodu pracownika w błędnej wysokości.

Ze stanowiskiem podatnika nie zgodził się organ podatkowy, który podkreślił, że w sytuacji, gdy podatnik otrzyma od płatnika skorygowaną informację PIT-11 o wysokości dochodów uzyskanych w roku podatkowym, za który zobowiązanie podatkowe nie uległo jeszcze przedawnieniu, oraz korekta dotyczy wysokości przychodu, który podatnik faktycznie otrzymał, z tym że z uwagi na błędnie sporządzą informację PIT-11, płatnik nie wykazał go w uprzednio złożonym zeznaniu podatkowym, to na podatniku ciąży obowiązek skorygowania tego zeznania.

Jednocześnie organ podkreślił, że to również na podatniku, a nie pracodawcy, ciąży obowiązek wpłacenia różnicy między podatkiem należnym wynikającym ze złożonej korekty a sumą zaliczek pobranych przez płatników (wykazanych w PIT-11) wraz z odsetkami, z uwzględnieniem kwot uprzednio otrzymanych (nadpłata) lub uiszczonych (do zapłaty) na podstawie wcześniej złożonego zeznania.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 kwietnia 2018 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.20.2018.2.SJ

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska