Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Brak wypłaty dywidendy a zwrot nadpłaty w PIT

29-08-2016

Skarżący wskazał, że od 1 stycznia do 22 listopada 2012 r. był komandytariuszem w spółce komandytowej. Od dochodów uzyskiwanych jako komandytariusz odprowadzał w trakcie roku miesięczne zaliczki na PIT, proporcjonalnie do udziału w spółce.

W listopadzie spółka komandytowa przekształciła się w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: SKA), w której Strona została akcjonariuszem. Z uwagi na fakt, że w 2012 r. w SKA nie została wypłacona Skarżącemu dywidenda, w skorygowanym zeznaniu Podatnik nie wykazał żadnych przychodów ani kosztów, uznając, że ani ze spółki komandytowej, ani z SKA, nie uzyskał w 2012 r. żadnych dochodów objętych obowiązkiem podatkowym. Podatnik wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w PIT.

Zdaniem Skarżącego brak wypłaty dywidendy oraz przekształcenie spółki w SKA w trakcie roku obrotowego, pozbawiło go jednocześnie prawa do udziału w zysku w spółce komandytowej i tym samym zaliczki wpłacone za 2012 r. przy braku zysku po stronie Podatnika – były nienależne.

Stanowisko Strony zostało odrzucone przez organy podatkowe oraz sądy obu instancji. Podmioty te zgodnie wskazały, że w sprawie nie ma podstaw do stwierdzenia nadpłaty, a zaliczki na PIT były prawidłowo wpłacane przez Stronę. Podkreślili również, że przekształcenie spółki komandytowej w SKA w trakcie roku podatkowego, oraz związane z tym przejście praw i obowiązków dotyczy spółki, nie zaś jej wspólników i nie jest tożsame z jednoczesnym zwolnieniem ich z zapłaty zaliczek na PIT. Dalej organy podkreśliły, że brak wypłaty dywidendy nie wpływa na obowiązek opodatkowania dochodu uzyskanego za okres od stycznia do listopada 2012 r., a zaliczki w związku z przekształceniem nie są podatkiem nienależnym.

 

Autor artykułu: Magdalena Chodorek