Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Budynek przeznaczony do wyburzenia zwiększy wartość inwestycji

14-03-2017

Wnioskodawca, będący podatnikiem podatku CIT, nabył nieruchomość gruntową, pozostającą w użytkowaniu wieczystym wraz z budynkiem magazynowym trwale połączonym z gruntem. Celem nabycia było wyburzenie istniejącego budynku i wybudowanie w jego miejscu nowego budynku biurowo-usługowego. Wnioskodawca nie zaliczył budynku magazynowego do środków trwałych.

Rozstrzygnięcie sprawy sprowadzało się do ustalenia możliwości i momentu zaliczenia przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie budynku magazynowego przeznaczonego do wyburzenia. 

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na nabycie budynku magazynowego przeznaczonego do rozbiórki stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów w dacie ujęcia tych kosztów w księgach rachunkowych. Nie podnoszą one wartości wytworzenia nowego środka trwałego (budynku biurowo-usługowego). W ocenie Wnioskodawcy wartość wyburzanego budynku nie może być utożsamiana z „rzeczowymi składnikami majątku”. Wskazał on, że o ile wyburzenie budynku umożliwia prowadzenie procesu budowy, to nie będzie on „wykorzystywany” w toku budowy nowego środka trwałego. 

Stanowisko Wnioskodawcy zanegował organ podatkowy, który wskazał, że katalog wydatków poniesionych w związku z wytworzeniem środka trwałego, powiększających jego wartość początkową jest otwarty, stąd w jego ramach zawierają się również inne, niewymienione wprost koszty. W szczególności, organ podkreślił, że kluczowe znaczenie dla zakwalifikowania danego wydatku jako stanowiącego koszt wytworzenia środka trwałego ma możliwość jego powiązania z środkiem trwałym. Dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, by wydatek taki powstał jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z inwestycją, bowiem naturalnym jest, iż koszty te są związane z inwestycją i bez niej nigdy nie zostałyby poniesione. W konsekwencji organ stwierdził, że wydatek na nabycie budynku magazynowego przeznaczonego do wyburzenia zwiększy wartość początkową nowego środka trwałego i będzie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej nowo wybudowanego budynku.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24.02.2017 r., sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.47.2017.1.AL

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska