Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Cash pooling nie jest pożyczką

03-03-2015

Spółka planuje stworzyć wzajemny system rozliczeń między podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej, celem poprawy i optymalizacji płynności finansowej. W ramach umowy cash poolingu stronami przedsięwzięcia będą uczestnicy, bank oraz agent. Wnioskodawca chciał uzyskać potwierdzenie iż tworzony system rozliczeń nie będzie uznawany za pożyczkę i że w przypadku zmian własnościowych w grupie kapitałowej tworzona konstrukcja nie będzie podlegać restrykcją przepisów o niedostatecznej kapitalizacji.

Zdaniem Organu zawarta umowa ma cechy umowy pożyczki a cash pooling nie będzie podlegał wskazanym przepisom jedynie w przypadku, kiedy między uczestnikami systemu nie będą występować powiązania. W przypadku przekroczenie wskaźnika zadłużenia, odsetki od kwoty pożyczki przekraczającej ten limit będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodu.

W wydanym orzeczeniu WSA stanął po stronie podatnika orzekając iż ze względu na strukturę umowy cash poolingu i wynikający z niej brak skonkretyzowania drugiej strony transakcji oraz wysokości jej przedmiotu, umowa ta nie jest tożsama z umową pożyczki. Sąd podkreślił również iż w przedstawionym stanie faktycznym wzajemne rozliczenia pomiędzy uczestnikami systemu oparte będą na przejęciu długu, uregulowanym w art. 519 § 1 K.c. oraz na subrogacji, wynikającej z konwersji długu, uregulowanej w art. 518 § 1 pkt 3 K.c. Tym samym odsetki płacone przez Wnioskodawcę w ramach omawianej umowy nie podlegają przepisom o niedostatecznej kapitalizacji. Wyrok ten potwierdza utrwalając się linie orzeczniczą sądów administracyjnych w tym przedmiocie - wcześniej wyrok WSA w Warszawie w wyroku z 17 listopada 2014 r. (III SA/Wa 1109/14).

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 2080/14.
Źródło: Rzeczpospolita 02.03.2015, str. C4.