Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

„Centralizacja” rozliczeń VAT nie obejmuje jednostek nadzoru i straży

25-10-2016

 

Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest Powiat, który jest czynnym podatnikiem VAT. Powiat wykonuje zadania nałożone na niego odrębnymi przepisami prawa. W jego ramach funkcjonują Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy zasada centralizacji rozliczeń VAT w samorządach powiatowych obejmuje także takie jednostki jak Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

W ocenie Wnioskodawcy, jednostki te nie powinny zostać objęte centralizacją rozliczeń VAT. Wnioskodawca podkreślił, że pomimo zespolenia tych jednostek ze starostą, są one wciąż organami administracji rządowej, z właściwymi sobie organami nadrzędnymi, a zwierzchnictwo starosty nie jest zwierzchnictwem służbowym. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej są tworzone i wykonują nałożone na nie zadania w oparciu o odrębne przepisy ustawowe oraz we własnym imieniu. Nie będąc organami powiatu, zachowują one swoją niezależność i samodzielność, natomiast koszty, które ponoszą finansowane są z budżetu państwa.

Organ podatkowy podzielił stanowisko Wnioskodawcy, wskazując, że służby, inspekcje i straże stanowią organy wyspecjalizowanej administracji rządowej i podlegają zarówno scentralizowanej administracji rządowej, jak i powiatowej administracji zdecentralizowanej. Z racji, że ich utworzenie nie jest zależne od woli powiatu i wykonują zadania wyraźnie wskazane w ustawach, nie są one objęte zasadą „centralizacji” rozliczeń VAT powiatowych jednostek budżetowych.

Źródło:  Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28.09.2016 r., sygn. 2461-IBPP3.4512.573.2016-2.MD

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anita Olbrych