Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Chroniony znak towarowy nie daje prawa do amortyzacji

13-12-2017

Zgodnie z ustawą o CIT do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane, powinny być także pokryte ze środków finansowych podatnika. Ponadto, nie mogą znajdować się w grupie wydatków, których ustawodawca nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów (por. art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT). Kosztem uzyskania przychodów są także odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne).

Przedmiotowa sprawa dotyczyła Spółki prowadzącej działalność piekarniczą w wyspecjalizowanych sklepach. Ze względu na długoletnią tradycję i rozpoznawalność marki spółka złożyła wniosek o uzyskanie prawa ochronnego do wykorzystywanego od kilku lat znaku towarowego. Urząd Patentowy przychylił się do złożonego wniosku.

Spółka miała wątpliwość, czy uzyskanie prawa ochronnego do znaku towarowego stanowi nabycie uprawniające do amortyzacji tego prawa.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że spółka nie będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od praw ochronnych na znak towarowy, gdyż prawa te nie zostały „nabyte”, lecz  „wytworzone” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Organ podatkowy stwierdził, że istotne znaczenie ma fakt, że znak towarowy wykorzystywany był przez Spółkę od kilku lat. Oznacza to, że znak ten został przez Spółkę wytworzony w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT amortyzacji podlegają prawa określone w ustawie - Prawo własności przemysłowej, które spełniają łącznie następujące warunki: zostały nabyte; nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania; przewidywany okres ich używania przekracza rok; są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej, umowy najmu lub dzierżawy.

Skoro amortyzować można tylko nabyte wartości niematerialne i prawne a Spółka sama „wytworzyła” swój znak towarowy, to nie skorzysta z prawa wynikającego z powyższego przepisu.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 grudnia 2017 r. nr.: 0111-KDIB2-1.4010.260.2017.2.AP.

 

Autorzy: Piotr Adamski, Anna Ganczarska