Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Członek zarządu jest odrębnym od spółki przedsiębiorcą

25-07-2016

Strona we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazała, że jest członkiem zarządu pewnej spółki akcyjnej i na podstawie kontraktu menadżerskiego świadczy  na rzecz Spółki usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. W związku z zawarciem umowy menadżerskiej Skarżący zarejestrował działalność gospodarczą. Posiada również swobodę wyboru czasu i miejsca wykonywania swoich obowiązków, uwzględniając przy tym potrzeby Spółki. Ponadto, umowa zastrzega, że niezależnie od odpowiedzialności członka zarządu, Skarżący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania tej umowy – zarówno względem Spółki, jak i osób trzecich oraz tym samym Strona jest zobligowana do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Przedmiotem sporu była odpowiedź na pytanie, czy Skarżący, jako menadżer spółki, zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i tym samym jest podatnikiem  VAT.

Zdaniem Strony, czynności przez nią wykonywane nie wyczerpują definicji działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.W jej ocenie przychody osiągane na podstawie kontraktu menadżerskiego powinny mieścić się w ramach przychodów z art. 13 pkt 2-9 ustawy o PIT.

Minister Finansów w wydanej interpretacji indywidualnej nie zgodził się z przedstawioną przez Stronę argumentacją i zaznaczył, że podatnikiem VAT nie będzie osoba, którą wiąże stosunek prawny analogiczny do stosunku pracy, w taki sposób, że nie ponosi ona gospodarczego ryzyka wykonywanych czynności. Stąd, skoro Strona może zostać pociągnięta do odpowiedzialności zarówno wobec kontrahentów, jak i osób trzecich, tym samym ponosi ona ekonomiczne ryzyko, zaś obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia potwierdza niezależny charakter jej odpowiedzialności.

Poglądy zaprezentowane przez organ podatkowy podzielił Naczelny Sąd Administracyjny, który podkreślił, że zakres odpowiedzialności Skarżącego, wskazany w kontrakcie menadżerskim, znacznie wykracza poza ten przewidziany dla członka zarządu, stąd zasadne było zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dalej, NSA zgodził się z Ministrem Finansów, że stosunek prawny łączący Spółkę i Stronę przypomina stosunek cywilnoprawny, stąd nie zostało spełnione drugie kryterium z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16.06.2016 r., sygn. akt I FSK 83/15

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.10.2014 r., sygn. akt III SA/Wa 280/14

 

Autorzy artykułu: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki