Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Członek zarządu nie może być podatnikiem VAT

24-10-2017

Minister Finansów w przedmiotowej interpretacji ogólnej określił warunki, których jednoczesne zaistnienie powoduje, że zarządzający spółką nie jest podatnikiem VAT.

Warunek pierwszy — warunki wykonywania czynności

Należy uznać, że co do zasady w istotę typowej umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest zarządzanie spółką przez osobę fizyczną,  wpisane jest wykorzystywanie infrastruktury i organizacji wewnętrznej tej spółki (osoba taka zarządza tą infrastrukturą, personelem, całą organizacją i jednocześnie korzysta z niej w tym celu).

Warunek drugi — wynagrodzenie

Warunek drugi jest spełniony, gdy umowa przewiduje dla zarządzającego stałe wynagrodzenie. Jednocześnie rozpatrywany warunek będzie spełniony także, jeżeli wynagrodzenie oprócz stałego elementu będzie zawierać element zmienny. Przy czym stałe wynagrodzenie wynosić będzie 50 % lub więcej całkowitego wynagrodzenia zarządzającego.

Warunek trzeci — odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich Warunek będzie spełniony, jeżeli zgodnie z umową odpowiedzialność jest po stronie spółki, a nie po stronie faktycznego wykonawcy (zarządzającego), co wyklucza samodzielny charakter jego działalności. Warunek będzie także spełniony, gdy dana umowa nie przewiduje (nie wprowadza) takiej odpowiedzialności.

 

Źródło:

Interpretacja ogólna MRiF z dnia 6 października 2017 r., sygn. PT3.810L11.2017

Autor: Michał Dybka