Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Czy niezwrócona kaucja gwarancyjna może być kosztem uzyskania przychodu

25-05-2016

Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa wyroki (sygn. Akt II FSK 879-880/14) dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezwróconych kaucji gwarancyjnych pobranych przez kontrahentów.

Sprawy dotyczyły podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Jeden z podatników był podatnikiem PIT rozliczającym się według stawki liniowej a drugi był podatnikiem CIT.

Podatnicy świadczyli usługi budowlane na zlecenie. Kontrahenci zamawiający wykonane przez nich usługi budowlane pobierali kucję gwarancyjną od wynagrodzenia za świadczone usługi, która podlegała zwrotowi w terminie 3 lat od zakończenia wykonywania usług. Taka praktyka jest powszechna w branży budowlanej. Kontrahenci jednak nie zwrócił pobranej kaucji, ponieważ ogłosili upadłość. Podatnicy zgłosili sędziemu komisarycznemu odpowiedzialnemu za postępowania upadłościowe swoje wierzytelności wraz z wymaganymi kaucjami gwarancyjnymi jednak uznali, że ich wierzyciele nie dysponują wystarczającym majątkiem by w wyniku postępowania upadłościowego wierzytelności te zostały zwrócone.

W związku z tym stanem faktycznym podatnicy złożyli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku zadali pytanie czy niezwrócone kaucje gwarancyjne mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Podatnicy uznali, że mają do tego prawo, ponieważ kaucja gwarancyjna jest pośrednio związana z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. A samo pobieranie przez kontrahentów kaucji ma uzasadnienie ekonomiczne. Jednak Dyrektor Izby Skarbowej (DIS) w Bydgoszczy w interpretacjach indywidualnych wydanych dla obu podmiotów wskazał, że kaucja gwarancyjna ma charakter zwrotny. W związku, z czym jest neutralna podatkowo. Nie służy ona też zabezpieczeniu źródła przychodów dla podatników jedynie służy zabezpieczeniu interesów inwestora.

Podatnicy złożyli skargę na interpretacje indywidualne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Jednak w obu przypadkach sąd oddalił skargi i przychylił się do argumentacji DIS w Bydgoszcze. Podatnicy złożyli skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA w obu przypadkach uchylił zaskarżone wyroki WSA w całości oraz interpretacje indywidualne. Z ustnego uzasadnienia wyroku NSA wynika, że sąd potraktował stratę z tytułu niezwróconej kaucji ja stratę z niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym. NSA zwrócił uwagę, że kaucje gwarancyjne w branży budowlanej to standard. Poza tym, gdyby skarżący nie zaakceptowali tego zapisu umowy, musieliby wykupić polisę, która byłaby kosztem. Dlatego NSA uznał, że mogła być nim także strata z tytułu niezwróconej kaucji.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13.05.2016 roku o sygnaturach II FSK 880/14 oraz II FSK 879/14
Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23.12.2016 roku o sygnaturach I SA/Bk 489/13 oraz I SA/Bk 499/13