Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Dobrowolne odejście z pracy z podatkiem dochodowym

11-07-2016

Programy dobrowolnych odejść (dalej PDO) powstają z inicjatywy pracodawców i są narzędziem, za pomocą którego realizowana jest restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie. W wyniku PDO powstaje finansowe zobowiązanie pracodawcy w stosunku do pracownika, który przystąpił do programu, i z którym pracodawca, na mocy porozumienia stron, rozwiązał stosunki pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Z propozycją rozwiązania umowy o pracę występuje sam pracownik, który składa pracodawcy stosowny wniosek
w nieprzekraczalnym terminie określonym w PDO. Rozwiązanie umowy
o pracę w ramach PDO skutkuje otrzymaniem dodatkowych świadczeń, których wysokość przewyższa wysokość świadczeń otrzymywanych na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych.

Osoby przystępujące do PDO chcą zazwyczaj skorzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten mówi o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach, których wysokość
i zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 par. 1 kodeksu pracy. Podatnik nie płacił daniny, jeśli udowodnił, że w ramach PDO otrzymał np. zadośćuczynienie, które miało na celu wynagrodzenie mu krzywdy związanej z utratą pracy. Jednak w przypadku otrzymania dodatkowego świadczenia pieniężnego nie mamy do czynienia z popełnieniem przez pracodawcę czynu niedozwolonego lub z niewykonaniem lub
z nienależytym wykonaniem jakiegokolwiek zobowiązania przez pracodawcę. Tym samym świadczenia otrzymywane przez pracownika
w ramach PDO nie mogą zostać uznane za odszkodowanie ani zadośćuczynienie i powinny w związku z tym być opodatkowane. Zgodnie z interpretacją ogólną wydaną przez Ministra Finansów pieniądze wypłacane w ramach PDO nie są ani odszkodowaniem, ani zadośćuczynieniem. Potwierdzają to także inne wyroki m.in. Sądu Administracyjnych w Szczecinie (sygn. akt I SA/Sz 1226/15) oraz Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 18/05).

W świetle powyższego, świadczenia, jakie pracownik otrzymuje w związku z dobrowolnym przystąpieniem do PDO, nie są objęte zwolnieniem,
o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

 

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

Interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów z dnia
23.06.2016 r., sygn. DD3.8201.1.2016.MCA

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27.11.2007 r., sygn. SK 18/05

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17.12.2015 r., sygn. I SA/Sz 1226/15

 

Autorzy artykułu: Marta Wiącek, Anita Olbrych