Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Dostawa działki przeznaczonej pod inwestycję budownictwa społecznego bez preferencyjnej stawki VAT

20-06-2017

Wnioskodawcą jest spółka należąca do gminy. Wnioskodawca w zamian za objęcie przez gminę udziałów, miał otrzymać w drodze aportu działkę niezabudowaną pod rozpoczętą inwestycję budownictwa społecznego.

Wnioskodawca wystąpił do organu podatkowego z pytaniem, jaką stawką podatku VAT powinien opodatkować transakcję sprzedaży przedmiotowej działki.

W ocenie Wnioskodawcy, opisana powyżej transakcja powinna zostać objęta preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%. Wnioskodawca wskazał, że w planie zagospodarowania przestrzennego tego terenu oraz w dokumentach rady miasta działka była przeznaczona pod zabudowę społeczną. Zgodnie zaś z przepisami ustawy o VAT, obniżoną stawkę podatku stosuje się m.in. do dostawy, budowy, remontu czy modernizacji obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Stanowiska Wnioskodawcy nie podzielił organ podatkowy, który wskazał, że prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT wystąpi, gdy dana inwestycja zostanie uznana za obiekt budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (dalej: PKOB). Organ podkreślił, że z racji, iż na moment dokonania aportu działka przeznaczona pod inwestycję budownictwa społecznego będzie niezabudowana, w istocie taka działka będzie stanowić teren niezabudowany przeznaczony pod zabudowę – nie będzie zatem budynkiem lub jego częścią. Organ zanegował pogląd Wnioskodawcy, zgodnie z którym do dostawy gruntu należałoby stosować analogiczną stawkę, jaka miałaby zastosowanie do dostawy budynku, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. Z tego powodu, w ocenie organu dostawa ww. działki objęta będzie stawką podstawową VAT w wysokości 23%.

W myśl rozporządzenia w sprawie PKOB, przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych. Budynki zaś to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt czy ochrony przedmiotów.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26.05.2017 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.190.2017.1.SR

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki