Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Dostawa na rzecz unijnego kontrahenta niezarejestrowanego na potrzeby VAT-UE na stawce 0%

14-03-2017

Z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) zwrócił się portugalski sąd w przedmiocie  dokonanych przez spółkę portugalską dostaw na rzecz hiszpańskiego kontrahenta, będącego w okresie realizowanych transakcji sprzedaży podatnikiem VAT w Hiszpanii, lecz niezarejestrowanego na potrzeby VAT-UE, ani w systemie VIES. Spółka o brakach formalnych wiedziała, przy czym sądziła, że hiszpańska administracja nada kontrahentowi status wewnątrzwspólnotowego podmiotu gospodarczego z mocą wsteczną.  

W skardze do sądu portugalskiego, Spółka podkreśliła, że w świetle art. 138 Dyrektywy 2006/112/WE, wymóg zarejestrowania kontrahenta na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz w systemie VIES nie przesądza o braku możliwości zastosowania zwolnienia z VAT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej: WDT). Wskazała, że w sprawie zostały łącznie spełnione przesłanki materialnoprawne uznania danej transakcji za WDT w rozumieniu ww. przepisu, tj. na nabywcę zostały przeniesione prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz Spółka udowodniła, że towar opuścił terytorium państwa członkowskiego wysyłki i został przetransportowany do innego państwa członkowskiego, w którym nabywca był podatnikiem VAT.

Ze stanowiskiem Spółki zgodził się TSUE, który wskazał, że w przypadku obrotu towarami wewnątrz Unii, identyfikacja podatników VAT za pomocą numerów indywidualnych ma na celu przede wszystkim ułatwienie ustalenia, w jakim państwie członkowskim miało miejsce końcowe wykorzystanie dostarczonych towarów, zaś krajowym organom podatkowym ma ona ułatwić kontrolowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i wykrywania ewentualnych nieprawidłowości. Podkreślił, że ani art. 138 Dyrektywy, ani dotychczasowe orzecznictwo TSUE nie wymieniają wśród materialnoprawnych przesłanek zaistnienia WDT obowiązku rejestracji nabywcy dla celów dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz obowiązku rejestracji w systemie VIES. Stąd, zasada neutralności podatkowej wymaga, aby zwolnienie z VAT (w Polsce stawka 0%) było przyznawane, gdy zostały spełnione przesłanki materialne, nawet jeśli niektóre wymogi formalne zostały pominięte przez podatników. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których podatnik świadomie uczestniczył w transakcjach o charakterze oszustwa podatkowego lub nie przedstawił on przekonywującego dowodu spełnienia wymogów materialnych.

 

Źródło:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie C-21/16

Artykuł na InfoCuria Online

Artykuł na Grant Thornton Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki