Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Dzierżawa logo lub nazwy z pełnym PIT

16-08-2016

Podatnik będący osobą fizyczną jest właścicielem zarejestrowanego, wspólnotowego znaku towarowego. Planuje w przyszłości zawrzeć umowę dzierżawy tego znaku towarowego ze spółką, której jest komandytariuszem. W zamian za prawo do użytkowania znaku i osiągania z tego tytułu korzyści spółka będzie płacić umowny czynsz.

Zdaniem podatnika powyższa umowa będzie generowała przychód z tytułu umowy dzierżawy (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). To z kolei oznacza, że mógłby płacić 8,5 % stawkę ryczałtu (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a, w zw. z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu miał inne zdanie. W wydanej interpretacji orzekł, że przychód z dzierżawy znaku towarowego powinien być uznany za przychód z praw majątkowych. Podatnik zaskarżył niekorzystną interpretację i wygrał spór w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

Spór ostatecznie rozstrzygnął NSA na niekorzyść podatnika, wskazując, iż bezpośrednim źródłem przychodu jest prawo majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o PIT), niezależnie od tego, czy podatnik zawrze umowę o jego udostępnianie jako podmiot gospodarczy, czy też poza prowadzoną działalnością gospodarczą, a także od rodzaju umowy. Oznacza to, że podatnik zamiast płacić zryczałtowany podatek w wysokości 8,5%, będzie musiał rozliczać podatek na zasadach ogólnych czyli zapłacić 18% lub 32% od dochodu.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

Wyrok NSA z dnia 28.07.2016 sygn. II FSK 1908/14

 

Autorzy artykułu: Katarzyna Bartniak, Anita Olbrych