Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Faktyczne prowadzenie firmy determinantą opodatkowania

31-03-2015

Izba Skarbowa w Katowicach uznała w interpretacji z dnia 5 marca 2015 roku, że przedsiębiorca, który został omyłkowo wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie przestaje być podatnikiem podatku VAT.


Podatnik występujący o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawił następujący stan faktyczny. W czerwcu 2012r. dokonał wszelakich czynności i został zarejestrowany jako podatnik VAT oraz złożył wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podatnik na skutek niesatysfakcjonujących dochodów zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej z dniem 2 lipca 2014r. Na skutek pomyłki urzędników został wykreślony z rejestru (CEIDG) 3 lipca 2014 roku. Dokonanej pomyłki nie dało się ani zmienić ani anulować, w związku z czym podatnik 7 lipca złożył ponowny wniosek o wpis do ewidencji i jednoczesne zawieszenie działalności. W związku z zaistniałą sytuacją podatnik zwrócił się z następującym pytaniem do organu: czy w okresie, który upłynął pomiędzy zaistniałą pomyłką, a ponowną rejestracją, podatnik zostanie skreślony z ewidencji VAT? Podatnik przedstawił własną opinię na ten temat. Omyłkowe wykreślenie go z ewidencji CEIDG oraz ponowne dokonanie wpisu w możliwie najkrótszym czasie są według podatnika wystarczającą przesłanką, aby odstąpić od obowiązku złożenia zawiadomienia do urzędu skarbowego o wykreślenie z listy czynnych podatników podatku VAT.

Organ rozpatrujący sprawę przychylił się do stanowiska podatnika. Podkreślił, że przesłanką wpływającą na uznanie jego stanowiska było prowadzenie przez niego urządzeń księgowych oraz opłacanie składek ZUS za ten okres.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 marca 2015r., nr. IBPP2/443-1177/14/KO

Źródło: Rzeczpospolita 26.03.2015r., str. F3.