Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Fiskus jest właściwy do oceny prawidłowości symbolu PKWiU

13-12-2017

Sprawa dotyczyła Spółki, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje m.in. batony zawierające szereg składników odżywczych oraz inne substancje o pozytywnym działaniu żywieniowym i fizjologicznym.

We wniosku o indywidualną interpretację, Spółka zadała pytanie, czy w przypadku niezakwestionowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego zastrzeżeń co do klasyfikacji produktów sprzedawanych przez Spółkę jako suplementów diety, będzie ona mogła zastosować wobec tych produktów obniżoną stawkę podatku VAT, zgodnie z poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Spółka jednocześnie podała szczegółowy skład produktu.

W ocenie Spółki sprzedawane przez nią produkty, z uwagi na posiadany przymiot suplementu diety, powinny zostać zaklasyfikowane do pozycji 10.89.19.0 PKWiU i podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT.

W tak przedstawionym stanie faktycznym, organ podatkowy wezwał Spółkę do uzupełnienia wniosku, argumentując, iż to po jej stronie jako podatnika leży obowiązek wyczerpującego opisu stanu faktycznego i tym samym wskazania symbolu PKWiU dla produktów będących przedmiotem jej działalności. Ponadto, organ stwierdził, że nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji towaru według symbolu PKWiU.

W odpowiedzi na wezwanie organu, Spółka uszczegółowiła opis i skład produktu, zaś odnosząc się do klasyfikacji batonów do właściwej pozycji PKWiU wskazała, że klasyfikacja ta nie stanowi elementu stanu faktycznego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji. W jej ocenie, klasyfikacja taka należy do oceny prawnej stanu faktycznego.

Organ podatkowy pozostawił wniosek Spółki bez rozpatrzenia, podkreślając, iż zainteresowany sam powinien klasyfikować prowadzoną działalność gospodarczą. Spółka odmowę organu zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (dalej: WSA).

WSA stanął na stanowisku, zgodnie z którym jeżeli konkretny przepis podatkowy odwołuje się do klasyfikacji statystycznej jako warunku zastosowania preferencyjnej stawki VAT, to organ podatkowy nie może uchylić się od oceny stanowiska wnioskodawcy co do prawidłowości zaklasyfikowania statystycznego danego produktu, pod warunkiem, że podatnik we wniosku przedstawi m.in. informacje o składzie produktu czy o sposobie jego wytwarzania, tj. okoliczności faktyczne istotne dla zaklasyfikowania towaru lub usługi do konkretnego grupowania statystycznego. Ponadto WSA dodał, że to do organu podatkowego należało ustalenie przedmiotu opodatkowania, stawki podatkowej lub zwolnienia, uzależnionych od właściwego przyporządkowania produktu według systematyki tych klasyfikacji.

Ostatecznie, ze stanowiskiem Spółki zgodził się również w prawomocnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny, który potwierdził, że wskazanie symbolu PKWiU, w sytuacji gdy podatnik wyczerpująco przedstawi specyfikę danego produktu, nie stanowi elementu stanu faktycznego, lecz należy do kompetencji organu podatkowego.

 

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. I FSK 179/16,

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 września 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1206/15,

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska