Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Gmina może odliczyć VAT pomimo braku centralizacji rozliczeń.

25-05-2016

WSA w swoim wyroku potwierdził prawo gminy do rozliczenia podatku naliczonego VAT.

Spór przed sądem dotyczył gminy, która zwróciła się do organów podatkowych o zwrot podatku naliczonego składając korektę deklaracji VAT za wybrane miesiące 2010 roku. Korekta dotyczyła kwot podatku wynikających z faktur dokumentujących wydatki poniesione przez gminę na budowę i przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej. Po zakończeniu budowy sieci kanalizacji, gmina nieodpłatnie przekazała ją gminnemu zakładowi budżetowemu – Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji.

Powodem, dla którego gmina złożyła korektę deklaracji VAT za 2010 rok dopiero w 2015 roku była uchwała wydana przez Naczelny Sąd Administracyjny z 26.10.2015 r. (sygn. Akt I FPS 4/15). NSA w uchwale wskazał na prawo jednostki samorządu terytorialnego do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową infrastruktury, która przekazywana jest nieodpłatnie gminnemu zakładowi budżetowemu do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.
Organ podatkowy w wydanej interpretacji jednak odmówił gminie takiego prawa. Według organu, gmina miałaby prawo do odliczenia jedynie w sytuacji, gdy za okresy, za które ubiega się o zwrot, uwzględniła rozliczenia swoje, jak również swoich jednostek organizacyjnych. Fiskus stwierdził, iż warunkiem koniecznym do odliczenia jest centralizacja rozliczeń VAT gminy, jej zakładu budżetowego i jednostek budżetowych.

Gmina jednak nie zgodziła się z decyzją organu podatkowego i cała sprawa trafiła do WSA w Gdańsku. Sąd wojewódzki powołując się na przepisy wynikające z prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wskazał na swoje związanie uchwałą podjętą przez NSA, o której była mowa wcześniej. Sąd w Gdańsku potwierdził prawo do odliczenia dla Gminy wskazując, że warunek przedstawiony przez fiskusa jest błędny. WSA dodał również, iż w przypadku, gdy według organu Gmina niewłaściwie dokonała rozliczenia VAT, to w kwestii organu pozostaje zweryfikowanie takiego rozliczenia i wydanie decyzji, w której określi prawidłową wysokość zwrotu. Organ nie może natomiast odmówić Gminie prawa do rozliczenia.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
 Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27.04.2016 roku o sygnaturze akt I SA/Gd 273/16.