Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Interpretacja indywidualna chroni jedynie wnioskodawcę

28-04-2015

W przedmiotowej sprawie niemiecka spółka prowadząca działalność w Polsce zamierzała kupić centrum handlowo-rozrywkowe. Spółka planowała również podpisać umowę gwarancyjną z zarządcą nieruchomości na mocy, której udzieli on gwarancji na uzyskanie uzgodnionego poziomu przychodów z tytułu wynajmu części wspólnych nieruchomości, w związku z czym zadała pytanie czy wypłata świadczenia gwarancyjnego przez zarządcę stanowi usługę w rozumieniu ustawy o VAT. Jej zdaniem wypłata ta stanowi jedynie wypłatę środków w wykonaniu zawartej umowy i nie stanowi wynagrodzenia za usługę.

Organ podatkowy nie podzielił powyższego stanowiska. Stwierdził, iż realizowane zobowiązania w ramach umowy gwarancyjnej stanowią odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. Spółka zaskarżyła wydaną interpretację, wskazując m. in. iż w tej samej sprawie, dla drugiej strony umowy – zarządcy wydana została korzystna interpretacja, stwierdzająca brak opodatkowania VAT, a co za tym idzie uniemożliwia to spójne i prawidłowe rozliczenie transakcji.
Sprawa trafiła ostatecznie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację organowi podatkowemu w zakresie opodatkowania transakcji oraz wskazał, iż interpretacja daje ochronę tylko temu podmiotowi, który wystąpił o interpretację i tylko pod warunkiem zastosowania się do niej. Natomiast nie jest możliwe skuteczne powoływanie się na interpretację wydaną w tej samej sprawie, ale na wniosek innego podmiotu.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. I FSK 540/14)

Źródło: Rzeczpospolita z dnia21 kwietnia 2015 r., s. C4.