Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Jednorazowa korekta chroni podatnika

03-03-2015

Przedsiębiorca nie musi pomniejszać kosztów wstecz, jeśli otrzyma dofinansowanie do środka trwałego po przyjęciu go do używania i rozpoczęciu amortyzacji – wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 27 stycznia 2015 r. (I SA/Gl 1046/14). Zdaniem Sądu przyjęciu poglądu organu podatkowego doprowadziło by do negatywnych konsekwencji w postaci zaległości podatkowych i odsetek, dla podatnika pomimo działania zgodnego z prawem.

Wątpliwości powstały w sytuacji, kiedy Spółce przyznano dofinansowanie w formie płatności pośrednich jako refundację poniesionych wydatków do wysokości 80%. Oczekując na jej otrzymanie podatnik rozliczył poniesione nakłady oraz przyjął do użytkowania wytworzone środki trwałe. Jednak ze względu na decyzję rządu i KE dotyczącą korekty systemowej wysokości 2 % dla wszystkich projektów finansowanych z Funduszu Spójności, spowoduje że Spółka nie otrzyma płatności końcowej w pełnej planowanej wysokości. Spółka zapytała, czy kwota otrzymanego dofinansowania z płatności końcowej będzie powodować konieczność skorygowania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na bieżąco w momencie otrzymania. Zdaniem fiskusa korekty kosztów powinny odnosić się do okresów rozliczeniowych, w których zostały pierwotnie ujęte.

Brak określonego trybu korekty KUP w przypadku uzyskania zwroty poniesionych wydatków po rozpoczęciu amortyzacji w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT, nie może automatycznie prowadzić do sytuacji, w której podatnik powinien dokonywać korekty kosztów podatkowych historycznie.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 1046/14.
Źródło: Rzeczpospolita 18.02.2015, str. H7.