Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Jeśli była dostawa, to jest podatek

14-03-2017

Sprawa dotyczyła podatnika, który kupił towar od podmiotu niebędącego faktycznym sprzedawcą, a jedynie firmującym działalność kogoś innego. W toku kontroli Urząd Skarbowy zakwestionował prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT, ponieważ nie dokumentowały one rzeczywistych zdarzeń gospodarczych- wymienieni w spornych fakturach sprzedawcy, nie byli nimi faktycznie, a przedmiotem dostawy nie był olej napędowy, lecz inny produkt ropopochodny. W rozpatrywanym odwołaniu Dyrektor Izby Skarbowej (dalej także „IS”) podtrzymał decyzję organu skarbowego.  

W rozpatrywanej sprawie podatnik wystąpił do Dyrektora IS w Łodzi z żądaniem wznowienia postępowania podatkowego, wskazując jako podstawę prawną art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej– w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej decyzji. Wnioskodawca wskazał, że wpływ na treść ostatecznej decyzji Dyrektora IS w sprawie wymiaru podatku VAT, ma wyrok TSUE z dnia 21.06.2012 r. w połączonych sprawach C-80/11 i C-142/11. Uwzględniając treść wyroku TSUE, organ podatkowy stwierdził, że wydana pierwotna decyzja jest zgodna ze stanowiskiem TSUE. Trybunał uznał, że odmowa prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji tzw. firmanctwa wymaga ustalenia, czy odbiorca faktury wiedział lub powinien był wiedzieć, że dana transakcja wiąże się z przestępstwem w dziedzinie podatku VAT. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy transakcje z podmiotami wskazanymi na fakturach nie miały miejsca w rzeczywistości, zachodzi konieczność ustalenia, czy podatnik nabywając towar działał w tzw. "dobrej wierze" i dołożył należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta. Po przeanalizowaniu sprawy, organy stwierdziły, że zaniechanie badania przez podatnika jakości gromadzonego paliwa oraz brak żądania okazania przez dostawcę stosownej koncesji i w konsekwencji nabywanie zamiast oleju napędowego innego produktu ropopochodnego wskazuje jednoznacznie, że podatnik winien mieć świadomość nierzetelności zakwestionowanych faktur, co w konsekwencji mogło wiązać się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury w zakresie podatku VAT.

Sprawa trafiła do WSA w Łodzi, który stwierdził, że skarga jest niezasadna, ponieważ organy prowadzące postępowanie nie naruszyły ani przepisów prawa materialnego, ani przepisów procesowych w stopniu mającym lub mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Z tym stanowiskiem zgodził się także NSA i orzekł, że organ podatkowy słusznie odmówił prawa do odliczenia VAT.

 

Źródło:

Wyroki NSA z 27 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1424/15, I FSK 1425/15 

Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-25,sygn. akt I SA/Łd 1193/14

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska