Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Jest podatek, bo nie ma odszkodowania, tylko wynagrodzenie

14-04-2015

W opisywanej sprawie przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT w 2008r. zawarł z instytucją finansową umowę najmu lokalu do listopada 2019r.

Po pewnym czasie w związku z pozyskaniem przez wynajmującego innego lokalu zaproponowano wnioskodawcy wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu i wypłatę odszkodowania. Przedmiotowa umowa nie zawierała zapisów o wcześniejszym rozwiązaniu, a strony nie umówiły się na możliwość rozwiązania umowy za obopólną zgodą. Strony zawarły jednak porozumienie na mocy, którego ze względu na niedotrzymanie warunków umowy, najmujący zobowiązał się do wypłaty odszkodowania które zostało wspólnie uzgodnione. Podatnik zapytał, czy odszkodowanie wypłacone wynajmującemu z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy podlega opodatkowaniu VAT.

Zdaniem organu podatkowego wcześniejsze rozwiązanie umowy i wypłata odszkodowania będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Stanowisko zostało podtrzymane przez Sąd który podkreślił, że pod pojęciem usługi na tle podatku VAT, przyjąć należy każde zachowanie wyrażone działaniem lub zaniechaniem. Jednak by uznać dane świadczenie za odpłatne, musi wystąpić związek prawny między świadczeniobiorcą a odbiorcą usługi na podstawie którego zostanie wypłacone wynagrodzenie. W opinii Sądu w omawianej sprawie wypłacona kwota odszkodowania jest w swej istocie rodzajem rozliczenia z tytułu najmu. Wcześniejsze rozwiązanie umowy nie musi bowiem zawsze rodzić powstania szkody. Zdaniem Sądu, słusznie organ uznał również, iż skutki zawartego wzajemnie porozumienia zawierają element ekwiwalentności. Wnioskodawca godzi się na wcześniejsze rozwiązanie umowy otrzymując w zamian wynagrodzenie realizując wprost czynności wymienione w art.8 ust.1 ustawy o VAT, które podlegają opodatkowaniu.

Źródło: Rzeczpospolita 08.08.2015, str. H4.

Wyrok WSA w Krakowie z 17 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 91/15