Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Kary umowne dla wykonawcy inwestycji budynków mieszkalnych nie podlegają zwolnieniu z CIT.

20-12-2016

Sprawa dotyczyła spółki, której przedmiotem działalności było budowanie budynków mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. W związku z prowadzonym procesem inwestycyjnym polegającym na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przeznaczonych na wynajem, zawarł umowę na budowę budynku z firmą budowlaną. W umowie zawarł zapis dotyczący kar umownych w przypadku m.in. odstąpienia od umowy przez wykonawcę. W związku z faktem, iż wykonawca od umowy odstąpił, Spółka obciążyła wykonawcę karą umowną.

Powstała zatem wątpliwość czy w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu naliczenia kar umownych Spółka korzystać będzie ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ u.p.d.o.p.”)

Według Wnioskodawcy kara umowna z tytułu wypowiedzenia umowy jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ponieważ powstała w związku z odtworzeniem substancji lokalowej polegającej na budowaniu nowych lokali w związku z zużywaniem się istniejących lokali mieszkalnych, w związku  z czym podlega zwolnieniu.

W odpowiedzi organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Wskazał, iż aby dochód podlegał zwolnieniu przedmiotowemu, muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, otóż dochody muszą zostać uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz muszą zostać przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych. Aby jednak można było mówić o gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi, zasób ten musi istnieć. W przypadku realizacji procesu inwestycyjnego zasób ten dopiero ma powstać, w związku z czym dochód uzyskany z kar umownych nie spełnia wszystkich warunków do zastosowania zwolnienia, zatem podlega opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p.

Stanowisko organu potwierdził WSA w wyroku z dni 13.05.2014 r. wskazując, że gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć jako ich zarządzanie. W konsekwencji dochodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi będą opłaty eksploatacyjne, czynsze z lokali mieszkalnych itp.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że zwolnienie nie będzie dotyczyć kar umownych naliczanych firmom budowlanym, które mają dopiero wybudować budynki mieszkalne. Wyrok jest prawomocny.

 

Źródło:

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.05.2014 r. o sygn. III SA/Wa 3110/13

Wyrok NSA z dnia 29.11.2016 r. o sygn. akt II FSK 3067/14.

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska