Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Kiedy zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest wyłączone z VAT?

13-06-2016

Spółka prowadząca działalność w zakresie zarządzania i wynajmu nieruchomości oraz zarządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi (m.in. prawami ochronnymi do znaków towarowych) rozważała przeniesienie działalności do innej spółki kapitałowej lub osobowej (dalej Spółka 2). Planowane przeniesienie miałoby odbyć się w formie aportu lub przy wykorzystaniu instytucji datio in solutum.

Spółka zwróciła się z zapytaniem do organu podatkowego, czy zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności będzie stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, co za tym idzie, nie znajdą zastosowania przepisy ustawy
o VAT.

Zamiarem Spółki było przeniesienie całej działalności oraz wszystkich związanych z nią składników materialnych i niematerialnych. Dotyczyć to miało również posiadanych przez Spółkę zobowiązań, nieruchomości), pozostałych środków trwałych, praw i obowiązków z umów najmu oraz
z umów z kontrahentami, wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązań handlowych, a także pracowników.

Zatem Spółka 2  dysponowałaby majątkiem, wyposażeniem i personelem, który pozwoliłby na samodzielne świadczenie usług zarządzania majątkiem w takim zakresie, w jakim do tej pory wykonywała je Spółka, która po przeniesieniu działalności nie będzie już wykonywać zadań składających się na zakres przenoszonej działalności.

Zdaniem Wnioskodawcy, przenoszony zespół składników materialnych
i niematerialnych będzie stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące samodzielnie swoje zadania gospodarcze, tzn. stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym artykułem przepisy ustawy o VAT nie będą miały zastosowania do transakcji zbycia przedsiębiorstwa niezależnie od formy zbycia (odpłatne/nieodpłatne, sprzedaż/aport/zamiana/darowizna).

Dyrektor Izby Skarbowej zgodził się w interpretacji indywidualnej (ITPP2/4512-106/16/AJ) ze stanowiskiem Spółki.

Czytaj dalej w materiale źródłówym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. ITPP2/4512-106/16/AJ