Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Korekta faktury

13-03-2018

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 31 stycznia 2018 r. wydał interpretację podatkową w której stwierdził, iż nie można dokonać korekty faktury, gdy doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynikało, że Wnioskodawca w grudniu 2006 roku wystawił fakturę VAT na usługę pośrednictwa przy zakupie udziału w nieruchomości. Do sprzedaży jednak nie doszło na skutek niestawiennictwa sprzedającego na terminie aktu notarialnego. W związku z tym Wnioskodawca (pośrednik) dokonał pierwszej korekty wystawionej faktury tj. korekta miała miejsce 2007 r.

Kupujący celem zmuszenia sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży wystąpił na drogę sądową, który to proces zakończył się przegraną  kupującego, a następnie celem odzyskania pozostałej kwoty jaką zapłacił za usługę pośrednictwa przy sprzedaży do której nie doszło wystąpił sądownie przeciwko wnioskodawcy, który to proces wygrał w 2017 r.

Wnioskodawca zwrócił drugą część wynagrodzenia za pośrednictwo i wystawił w dniu 1 sierpnia 2017 roku drugą fakturę korygującą, na drugą połowę wynagrodzenia do faktury wystawionej w dniu 12 grudnia 2006 roku.

Organ w interpretacji zanegował w rozpatrywanym stanie faktycznym poprawność drugiej korekty akcentując, iż w zakresie wystawiania faktur korygujących i rozliczenia podatku przepisy obowiązują podatników dopóty, dopóki zobowiązanie podatkowe określone w tych fakturach nie uległo przedawnieniu. Okres przedawnienia – zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej – co do zasady – wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zaczyna biec od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a kończy się z upływem 5 lat. Zatem, termin początkowy i końcowy przedawnienia podatkowego wyznacza termin płatności tegoż zobowiązania (z zastrzeżeniem instytucji zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia, które wpływają na końcowy termin przedawnienia). Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego czasu od momentu powstania zobowiązania podatkowego zobowiązanie to wygasa, a organ podatkowy, po upływie terminu przedawnienia, nie może domagać się uregulowania (nie ma możliwości wyegzekwowania) należnego świadczenia. Należy przy tym zauważyć, że przedawnienie następuje z mocy prawa.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna DKIS z dnia 31 stycznia 2018 r. nr. 0113-KDIPT13.4012.774.2017.2.MK

 

Autorzy: Michał Dybka, Andrzej Naskrętski