Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Koszty B+R odliczane w wysokości wynikającej z ksiąg rachunkowych

15-02-2017

Wnioskodawca jest spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie m.in. projektowania, produkcji i modernizacji śmigłowców. Na potrzeby swojej działalności, prowadzi on także działalność badawczo-rozwojową (B+R), obejmującą badania naukowe i prace rozwojowe. Wnioskodawca zakupuje różnego rodzaju materiały i surowce, w tym materiały związane bezpośrednio z działalnością B+R. 

Planując skorzystanie z ulgi B+R, Wnioskodawca zapytał, czy jest uprawniony odliczyć poniesione koszty na nabycie materiałów związanych z działalnością B+R w wysokości ustalonej zgodnie ze stosowaną metodą rachunkowości, ponieważ ustawa o CIT tego nie precyzuje. Wskazał, że z uwagi na fakt, iż materiały i surowce mogą być nabywane w zmiennych przedziałach czasowych, od różnych dostawców, ceny ich zakupu mogą się od siebie różnić, co oznacza, że materiały i surowce mogą być przyjmowane do magazynu po różnych cenach (wg rzeczywistej ceny nabycia). Celem zmniejszenia kosztów, Wnioskodawca dokonuje zakupów dużych ilości materiałów i surowców, przyjmując je do magazynu i powiększając zapasy. Materiały i surowce wydawane z magazynu Wnioskodawca wykazuje w wysokości ustalonej na podstawie metody średniej ważonej ceny ewidencyjnej i tak określoną wartość zalicza do kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy i wskazał, że zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik może odliczyć koszty kwalifikowane poniesione w związku z prowadzoną działalnością B+R, do których zalicza się m.in. wydatki na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R. Dodał, iż aby takie odliczenie było możliwe, podatnik musi nie tylko ponieść koszty na działalność B+R, lecz również posiadać wyodrębnioną ewidencję kosztów kwalifikowanych (art. 9 ust. 1 i ust. 1b ustawy o CIT). Organ podkreślił, że przepisy ustawy o CIT nie określają formy dokonania wyodrębnienia kosztów związanych z działalnością B+R, stąd za prawidłowe uznał stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym jest on uprawniony dokonywać odliczenia kosztów kwalifikowanych w wysokości określonej według przyjętej ewidencji rachunkowej.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26.01.2017 r., sygn. 2461-IBPB-1-2. 4510.1044.2016. 1.BD

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy:  Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska