Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Koszty materiałów i robocizny także objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia

25-04-2017

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w ramach której świadczy kompleksowe usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Zdarza się, że świadcząc je na rzecz generalnego wykonawcy, Wnioskodawca występuje w roli podwykonawcy, stąd usługi te podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia.

Wnioskodawca podkreślił, że świadczone usługi kompleksowe, obejmują również koszty materiałów i robocizny. Zadał zatem pytanie, czy w sytuacji gdy zawarta z generalnym wykonawcą umowa nie wyodrębnia części składowych usługi kompleksowej, to cała należność z tytułu tej usługi podlegać będzie odwrotnemu obciążeniu?

W ocenie Wnioskodawcy, usługa kompleksowa w całości powinna podlegać mechanizmowi odwrotnego obciążenia, ponieważ przedmiotem sprzedaży jest konkretna usługa złożona, a nie jej wyodrębnione elementy. Wskazał, że w sytuacji gdy zawarta umowa lub kontrakt przewiduje należność za całą usługę główną, która obejmuje zarówno koszty materiałowe jak i robociznę, nie można sztucznie dzielić należności z tytułu tej usługi. Do materiałów i usług pomocniczych powinna mieć zatem zastosowanie procedura odwrotnego obciążenia, której podlega usługa główna.

Stanowisko Wnioskodawcy podzielił organ podatkowy, który powołując się na utrwaloną linię orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (m.in. w sprawach C-349/96, C-41/04) wspomniał, że w stosunku do świadczenia złożonego należy stosować takie regulacje opodatkowania, jakie mają zastosowanie wobec świadczenia głównego. Podkreślił, że usługi tworzące jedną usługę kompleksową, w skład której wchodzą świadczenia pomocnicze, nie powinny być dla celów podatkowych sztucznie dzielone. W przedmiotowej sprawie zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu kompleksowych usług budowlanych będzie zatem usługobiorca, czyli generalny wykonawca. Organ jednak podkreślił, że gdy w skład świadczonej usługi kompleksowej wchodzą czynności, które nie służą wyłącznie realizacji usługi głównej – mają charakter samoistny, powinny one zostać wydzielone z usługi kompleksowej.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5.04.2017 r., sygn. 1061-IPTPP2.4512.64.2017.2.KW,

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy : Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska